اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

مركز پايش كيفي هوا
 وضعيت كيفي هواي شهر اصفهان
در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)
 


ايام هفته  

  تاريخ                      

ميدان احمد  آباد


بلوار دانشگاه

خيابان پروين

خيابان رودكي

 

ميدان امام حسين

چهار باغ خواجو

 

بزرگراه خرازي 

   ميانگين          

چهارشنبه
 1396/06/01
24ساعته منتهي به ساعت7
70
67
75
65
75
74
72
 71
 سه شنبه
 1396/05/31
72
68
72
 6580
70
72
71
دوشنبه
 1396/05/30
 6867
67
65
75
 7068
69
يكشنبه
 1396/05/29
 72 76 7768
 8078
68
74
 شنبه
1396/05/28
77
 82 87 7492
78
85
82
جمعه
1396/05/27
 7271
82
65
72
85
70
 74
 پنجشنبه
1396/05/26
75
73
68
60
80
78
85
74
چهارشنبه
 1396/05/25
77
78
79
72
84
80
82
79
سه شنبه
 1396/05/24
80
78
 82 7787
82
80
81
دوشنبه
1396/05/23
76
68
75
65
75
78
86
75
يكشنبه
1396/05/22
80
 7276
---
87
87
80
80
شنبه
 1396/05/21
67
 6364
 --- 6970
67
67
جمعه
 1396/05/2080
 8275
---
82
77
80
79
پنجشنبه
 1396/05/19
64
60
 62 ---62
70
67
 64
چهارشنبه
1396/05/18
69
 6268
---
 7574
67
69
سه شنبه
 1396/05/17
 7262
75
---
72
77 6571
دوشنبه
1396/05/16
70
65
72
---
70
 --- 6568
 يكشنبه
1396/05/15
69
6475
 ---78
---
62
67
شنبه
1396/05/14
65
58
65
---
62
---
---
 63
جمعه
1396/05/13
 6259
67
---
67
---
---
64
پنجشنبه 
1396/05/12
56 53 60
---
72
---
---
60
چهارشنبه 
 1396/05/11
 545259
---
62
---
62
58
سه شنبه 1396/05/10 51 49 60---
67
---
62
 58
دوشنبه 1396/05/09 62 61 72
---
77
---
72
69
يكشنبه 1396/05/08 56  53 57---
 64---
62
58
شنبه 1396/05/07 54 51 53
---
62
 ---63
 57
جمعه  1396/05/0654 53 55
---
61
---
62
 57
پنجشنبه  1396/05/0548 46  52---
 54 --- 5351
 چهارشنيه 1396/05/0453 52 51
---
 57 --- 5854
سه شنبه  1396/05/0351 51 52
---
54
---
53
52
دوشنبه  1396/05/0252 47 53
---
56
 ---55
53
 يكشنبه
1396/05/01
65
 60 64---
76
 ---75
68


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)     

 


ايام هفته

  تاريخ                

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه  

كاشان    

سگزي

نجف آباد 

چهارشنبه
1396/06/01
24ساعته منتهي به ساعت7
82
 ---72
58
77
---
سه شنبه
 1396/05/31
65
---
 7256
76
 ---
دوشنبه
 1396/05/30
71
---
75 54 80 ---
يكشنبه
1396/05/29
72
---
 7060
86
---
شنبه
 1396/05/28
82
 ---72
90
87
74
جمعه
 1396/05/2778
---
 62 9472
67
پنجشنبه
1396/05/26
79
---
65
67
 9774
 چهارشنبه
 1396/05/25
87
 --- 6376
87
75
سه شنبه
1396/05/24
 75---
 7570
82
 ---
دوشنبه
 1396/05/23
75---
72
67
80
---
يكشنبه
1396/05/22
---
---
 7253
77
---
شنبه
1396/05/21
---
---
61
68
75
 ---
جمعه
1396/05/20
---
 ---76
 8080
---
پنجشبه
1396/05/19
 --- ---62
60
78
---
چهارشنبه
1396/05/18
---
---
68
55
78
---
سه شنبه
1396/05/17
 ------
 ---56
87
---
دوشنبه
1396/05/16
---
---
---
52
67---
يكشنبه
 13296/05/15
---
 ------
52
77
 ---
شنبه
1396/05/14
---
---
---
60
80
---
جمعه
1396/05/13
---
---
 ---62
 75---
پنجشنبه 
1396/05/12
---
---
---
 5275
---
چهارشنبه 
1396/05/11 
---
---
----
5380
---
 سه شنبه1396/05/10 ---
---
---
 5177
---
 دوشنبه1396/05/09 ---
---
---
55 87
---
يكشنبه 1396/05/08 ---
---
---
---
68
---
شنبه 1396/05/07 ---
---
---
---
60
---
جمعه 1396/05/06 ----
---
---
---
63
---
پنجشنبه 1396/05/05 ----
---
---
---
58
---
چهارشنبه 1396/05/04 ----
---
---
---
64
---
سه شنبه 1396/05/03 ------
---
---
 62---
دوشنبه 1396/05/02 ---
---
---
---
57
---
يكشنبه
1396/05/01
---
---
---
---
65
---

 

جدول شاخص كيفي هوا

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 Pollution Standard Index

(P S I)

50 -  0

پاك

 

50 - 0
100 - 51

سالم

 

100 - 51 

150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس

 

 200 - 101

 
 200 - 151

ناسالم براي عموم

 

 201-300 بسيار ناسالم


 201-300

  بالاتر از300

خطرناك

 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1396/06/01
number of visits: 104508
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal