اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

مركز پايش كيفي هوا
 وضعيت كيفي هواي شهر اصفهان
در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)
 


ايام هفته  

  تاريخ                      

ميدان احمد  آباد


بلوار دانشگاه

خيابان پروين

خيابان رودكي

 

ميدان امام حسين

چهار باغ خواجو

 

بزرگراه خرازي 

   ميانگين          

يكشنبه
1396/07/30
24ساعته منتهي به ساعت12
 80---
 8578
88
80
82
 82
شنبه
 1396/07/29
87
 ---92
82
94
88
85
88
جمعه
1396/07/28
81
---
79
80
 7780
 9081
پنجشنبه
1396/07/27
 79---
80
88
78
70
82
80
چهارشنبه
 1396/07/26
92
---
87
 8795
98
80
90
سه شنبه
1396/07/25
82
 ---77
 8085
75
76
79
دوشنبه
1396/07/24
103---
104
92
 97104
106
101
يكشنبه
 1396/07/23
75
---
84
 78 8986
80
82
شنبه
1396/07/22
76
 ---78
72
85
72
77
77
 جمعه1396/07/21
80
---
77
75
95
82
88
83
پنجشنبه
1396/07/20
 87---
87
 7787
 8685
85
چهارشنبه
1396/07/19
92
 ---90
85
95
 9082
89
سه شنبه
 1396/07/18
77
---
75
80
85
9287
83
دوشنبه
 1396/07/17
119
 ---117
 112 117114
 104114
يكشنبه
 1396/07/16
117
 ---104
106
109
116
117
112
شنبه
1396/07/15
 --- ---92
88
82
90
91
89
 جمعه 1396/07/14---
---
72
 6572
70
67
69
پنجشنبه
 1396/07/13
 --- --- 10687
107
106
103
102
چهارشنبه
1396/07/12
---
 ---72
75
67
70
75
72
 سه شنبه
 1396/07/11
 --- --- 90 7686
72
65
78
دوشنبه
 1396/07/10
 --- ---90
78
95
94
82
88
يكشنبه
1396/07/09
 --- ---97
70
95
97
82
88
شنبه
1396/07/08
 --- ---77
70
72
72
77
74
جمعه
1396/07/07
---
---
67
70
60
75
80
70
پنجشنبه
 1396/07/06
---
---
87
70
77
82
84
80
چهارشنبه
1396/07/05
 --- ---102
86
103
103
102
99
 سه شنبه
1396/07/04
---
---
80
79
85
92
95
86
دوشنبه
 1396/07/03
 --- --- 7582
84
80
90
 82
 يكشنبه
1396/07/02
---
---
76
86
85
87
94
 86
شنبه
1396/07/01
 --- ---77
 8090
90
92
86


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)     

 


ايام هفته

  تاريخ                

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه  

كاشان    

سگزي

نجف آباد 

 يكشنبه
1396/07/30
24ساعته منتهي به ساعت12
 80---
74
65
 87---
شنبه
1396/07/29
87
 --- 7287
90
 ---
 جمعه 1396/07/2890
---
---
 8575
---
پنجشنبه
 1396/07/27
77
---
69
59
70
---
چهارشنبه
1396/07/26
77
---
70
78
82
 ---
سه شنبه
 1396/07/25
80
 ---65
107
95
---
 دوشنبه
 1396/07/24
96---
67
103
106
---
يكشنبه
 1396/07/23
 80---
64
70
90
 ---
شنبه
1396/07/22
78
 ---64
54
64
 ---
جمعه
1396/07/21
77
---
65
60
97
---
پنجشنبه
 1396/07/20
84
---
 6777
82
 ---
چهارشنبه
1396/07/19
90---
8278
85
---
سه شنبه
1396/07/18
82
---
87
80
 109---
دوشنبه
 1396/07/17
114
---
 92 82112
 ---
يكشنبه
1396/07/16
114
---
80
67
85
---
شنبه
1396/07/15
90
 ---92
67
92
 ---
جمعه
 1396/07/1472
---
85
87
104
---
پنجشنبه
1396/07/13
103
---
107
52
 102---
چهارشنبه
13969/07/12
 78 ---87
98
92
---
 سه شنبه
1396/07/11
80
---
82
92
 97---
دوشنبه
1396/07/10
95
 --- ---87
90
 ---
يكشنبه
 1396/07/0980
 --- ---72
77
 ---
شنبه
1396/07/08
75
 --- ---55
95
 ---
جمعه
1396/07/07
65
---
---
77
67
---
پنجشنبه
 1396/07/06
92
 ---60
97
87---
چهارشنبه
1396/07/05
95
---
85
 10692
 ---
 سه شنبه
1396/07/04
82
---
79
85
83
---
دوشنبه
 1396/07/03
 80---
78
---
 80---
يكشنبه
 1396/07/02
78
---
 --- ---83
 ---
شنبه
1396/07/01
85
 --- --- ---82
 ---

 

جدول شاخص كيفي هوا

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 Pollution Standard Index

(P S I)

50 -  0

پاك

 

50 - 0
100 - 51

سالم

 

100 - 51 

150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس

 

 200 - 101

 
 200 - 151

ناسالم براي عموم

 

 201-300 بسيار ناسالم


 201-300

  بالاتر از300

خطرناك

 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1396/07/30
number of visits: 111583
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal