اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان


اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

 يكشنبه
1396/11/01
24 ساعت منتهي به ساعت12
102
104
102
105
117
108
 106106
شنبه
 1396/10/30
55
64
67
78
82
77
 8573
جمعه
1396/10/29
66
 58 6078
82
70
7470
 پنجشنبه
 1396/10/28
102
90
77
 92106
95
102
95
چهارشنبه
1396/10/27
 106102
 87104
116
106
 107104
سه شنبه
1396/10/26
65
67
 7278
87
72
86
75
دوشنبه
1396/10/25
104
90
87
90
104
102
106
 98
يكشنبه
  1396/10/24
158148132127
161
 140154
146
 شنبه
 1396/10/23
 156152
139
 137 164154
 147150
 جمعه
1396/10/22
156
 145 140139
156
152
 154 149
پنجشنبه
 1396/10/21
 157 148 127128
162
145
 152146
چهارشنبه
1396/10/20
140
135
 132 128158
138
136
138
سه شنبه
 1396/10/19
 9510080
 82117
 97109
97
 دوشنبه
1396/10/18
57
52
 45 7778
67
77
65
يكشنبه
 1396/10/17
52
 5760
 7778
74
70
 67
شنبه
1396/10/16
 10098
85
 87 115111
 106100
جمعه
1396/10/15
130
 130 104 117132
118
124
122
 پنجشنبه
1396/10/14
 113109
107
 95112
110
 108108
چهارشنبه
 1396/10/13
78
 7652
78
77
62
 7671
سه شنبه
 1396/10/12
 128119
 9087
127
125
 124114
دوشنيه
1396/10/11
173
179
 157 155185
164
 163 168
 يكشنبه
1396/10/10
189
 189176
 168 188 180 178181
شنبه
1396/10/09
 184175
162
 164 182 168 165 171
 جمعه
1396/10/08
154
159
 148 146163
154
152
152
 پنجشنبه
1396/10/07
128
138
120
117
142
 129121
 128
چهارشنبه
1396/10/06
 138126
 111108
148
128
109
124
سه شنبه
 1396/10/05
73
70
 62 9085
95
65
77
دوشنبه
1396/10/04
90
 827575
87
 88 7882
يكشنبه
 1396/10/03
 148142
125
123
154
146
124
137
شنبه
 1396/10/02
 148 142 132 124156
138
125
138
جمعه
1396/10/01
149124
121
 127141
138
124
132


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

يكشنبه
1396/11/01
24 ساعت منتهي به ساعت12
103
 --- 10687
 130---
شنبه
 1396/10/30
72
 ---92
58
111
 ---
جمعه
 1396/10/2975
---
 8260
60
---
پنجشنبه
1396/10/28
94---
 9862
82
---
 چهارشنبه
 1396/10/27
102
 ---90
 6770
---
 سه شنبه
 1396/10/26
72
---
 95 5295
---
دوشنبه
1396/10/25
 95---
80
75
64
 ---
يكشنبه
 1396/10/24
148
---
75
65
 72 ---
شنبه
 1396/10/23
152
---
 114 8797
 ---
جمعه
1396/10/22
 147---
106
82
72
 ---
پنجشنبه
 1396/10/21
145
---
97
97
 67---
 چهارشنبه
 1396/10/20
145
---
104
72
 97 ---
سه شنبه
 1396/10/19
 95---
97
 6072
---
 دوشنبه
 1396/10/18
 58 ------
72
90
---
 يكشنبه
 1396/10/17
 60---
 ---87
80
 ---
شنبه
 1396/10/16
65
---
---
 8077
---
جمعه
 1396/10/15125
---
76
79
72
 ---
پنجشنبه
 1396/10/14
 94 ---75
53
 67 ---
چهارشنبه
1396/10/13
77
 ---80
52
 75 ---
سه شنبه
 1396/10/12
 119---
92
77
 75 ---
دوشنبه
 1396/10/11
187
---
111
112
 105---
يكشنبه
 1396/10/10
178
---
118
115
148
---
شنبه
1396/10/09
177
---
111
 103140
---
جمعه
 1396/10/08 163---
 11472
124
---
پنجشنبه
1396/10/07
 136 ---89
60
92---
چهارشنبه
1396/10/06
121
---
70
 6277
---
سه شنبه
 1396/10/05
 67---
77
 57 82---
دوشنبه
1396/10/04
89
---
 5282
67
---
يكشنبه
1396/10/03
135
 ---58
 92 72 ---
شنبه
1396/10/02
136
 ---75
 8062
 ---
جمعه
1396/10/01
127
---
62
78
57
---

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1396/11/01
number of visits: 268693
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal