اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
انتصابات


انتصاب سرپرست اداره پشتيباني فني و مهندسي حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي صدور ابلاغي از سوي ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد سلطاني به عنوان سرپرست اداره پشتيباني فني و مهندسي اين اداره كل تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به محمد سلطاني آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالي، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 99/2/21 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره پشتيباني فني و مهندسي اداره كل تعيين مي گرديد.

اجراي دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آيين نامه ها و كليه ضوابط مربوط به امور ساختماني ، پيمانكاران و مهندسين مشاور ،پيش بيني و حصول اطمينان از منابع مالي - تهيه اسناد – ارزيابي كيفي ، اولويت بندي و مطالعات توجيهي در خصوص طرح هاي فني و مهندسي استان و اجراي سياست ها و برنامه هاي فني و مهندسي اداره كل در راستاي تحقق اهداف سازماني اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم ، موفق و مويد باشيد.انتصاب معاون فني حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي صدور حكمي از سوي ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حميرا صفي قلي به عنوان معاون فني اين اداره كل منصوب گرديد.

در متن اين حكم خطاب به حميرا صفي قلي آمده است:

نظر به تعهد و تجربيات ارزنده ي سركار عالي، به موجب اين حكم از تاريخ 99/2/1 به عنوان معاون فني اداره كل منصوب مي گرديد.

تهيه و تدوين برنامه هاي پيش گيرانه و مقابله اي در خصوص جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست در حوزه آب، خاك و هوا و ارائه راهكارهاي مديريتي و كنترلي ، پيگيري اجراي برنامه هاي مرتبط با كارگروه هاي استاني، بررسي آثار زيست محيطي بهره برداري نامناسب از منابع و ارائه راهكار جهت استفاده بهينه و بررسي ، اعلام نظر و پاسخگويي به استعلامات واصله از جمله انتظارات از سركار عالي مي باشد.

موفقيت سركار عالي را در انجام وظايف محوله در راستاي تحقق اهداف سازماني از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.انتصاب رئيس شوراي پژوهشي و فناوري اداره كل حفاظت محيط زيست استان استان اصفهان 

اسكندر اميدي نيا سرپرست معاونت آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست در ابلاغي ايرج حشمتي را  به سمت رئيس شوراي پژوهشي و فناوري اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب كرد.

در متن ابلاغ اسكندر اميدي نيا آمده است: با عنايت به آيين نامه شوراي راهبردي پژوهش و فناوري سازمان به موجب اين حكم از تاريخ 98/9/25 به مدت دو سال به سمت رئيس شوراي پژوهشي و فناوري اداره كل حفاظت محيط زيست استان منصوب مي شويد. از فراز اين مسؤوليت، مديريت جريان پژوهشي منطقه (نه صرفاً تصويب طرح پژوهشي در سازمان) در راستاي بكارگيري همه فرصت هاي پژوهشي استان به منظور حل خردمندانه چالشهاي محيط زيستي استان در قالب ظرفيت هاي همه ذي نفعان پژوهشي مي باشد. بنابراين ارتباط منسجم با بخشهاي مختلف پژوهشي در استان مانند دانشگاه ها، وزارتخانه ها، بخش هاي تحقيق و توسعه شركتها، سازمانها، انجمن هاي علمي و ساير نهادهاي استاني بسيار مهم خواهد بود. اميد است خدمات صادقانه جنابعالي مورد رضايت پروردگار يكتا قرار گيرد.  

 

 

انتصاب مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان به عنوان عضو كميته آمارِبخشي سازمان حفاظت محيط زيست كشور

عيسي كلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ابلاغي ايرج حشمتي را به عنوان عضو كميته آمارِبخشي سازمان حفاظت محيط زيست كشور منصوب كرد.

در متن ابلاغ عيسي كلانتري آمده است: جناب آقاي ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان؛ به منظور برخورداري از تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان عضو كميته آمارِبخشي سازمان حفاظت محيط زيست منصوب مي شويد.

اميد است، با استعانت از خداوند متعال، در حوزه آمار و اطلاعات محيط زيست و پيشبرد اهداف نظام جامع آمار محيط زيست كشور، موفق و مويد باشيد.


انتصاب سرپرست معاونت فني حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي صدور ابلاغي از سوي ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حميرا صفي قلي به عنوان سرپرست معاونت فني اين اداره كل تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به حميرا صفي قلي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص سركار عالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 98/8/26 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست معاونت فني اداره كل تعيين مي گرديد.

بومي سازي سياست ها ، تلاش ها و برنامه هاي حوزه تخصصي سازمان بر اساس اسناد بالا دستي، راهبري دبيرخانه ها و كارگروه هاي استاني محيط زيست نظير كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هوا ، مديريت پسماند، آمايش سرزمين، گردوغبار و ساير كارگروه ها، برنامه ريزي در راستاي پايش مستمر صنايع استان، اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن معاونت نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم ، موفق و مويد باشيد.


انتصاب رئيس كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

رئيس كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان تعيين شد.

اصغر دانشيان معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست دكتر "ايرج حشمتي" را به عنوان رئيس كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان تعيين كرد.

اصغر دانشيان در ابلاغ خود آورده است: در اجراي بند ب ماده 1 آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه موضوع تصويب نامه شماره 192087/ت 50328 هـ مورخ 28/12/92 هيئت محترم وزيران بدينوسيله جنابعالي به عنوان "رئيس كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان" تعيين مي شويد.

انتظار دارد در همكاري با ساير اعضاي كميته ضمن حضور در جلسات كميته مذكور نسبت به ارائه طرح هاي جامع، بررسي و آسيب شناسي روند پيشگيري و مقابله با مفاسد، شناسايي و كنترل گلوگاههاي فساد، اطلاع رساني مناسب به مردم، شفاف سازي، مستند سازي مراحل انجام كار و رفع موانع و مشكلات اجرايي اهتمام ورزيد.

اميد است با استعانت از خداوند باريتعالي در تحقق اهداف مندرج در آيين نامه مربوطه موفق و مويد باشيد.   

 

انتصاب مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب شد.

دكتر عيسي كلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، دكتر "ايرج حشمتي" را به عنوان مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب كرد.

در حكم دكتر عيسي كلانتري خطاب به دكتر ايرج حشمتي آمده است؛ به موجب اين حكم جنابعالي به سمت مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب مي شويد. اميدوارم موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب شد.

دكتر عيسي كلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، دكتر "ايرج حشمتي" را به عنوان  سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب كرد.

دكتر عيسي كلانتري در ابلاغ خود آورده است: جناب آقاي ايرج حشمتي به موجب اين ابلاغ سرپرستي اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان به جنابعالي محول مي شود، اميدوارم موفق و مويد باشيد.

دكتر ايرج حشمتي داراي مدرك دكتراي تخصصي محيط زيست است. وي با سابقه 27 سال خدمت درسازمان حفاظت محيط زيست كشور در پست هاي همچون مشاور معاونت آموزش و پژوهش، مديركل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيط زيست، معاون مديركل دفتر رياست و دبيرخانه شوراي عالي محيط زيست، معاون مديركل دفتر امور كاركنان، رفاه و پشتيباني، مديركل دفتر مشاركت و آموزش همگاني محيط زيست، سرپرست اداره كل دفتر پژوهش و برنامه ريزي، معاون دفتر مشاركت و آموزش همگاني محيط زيست، معاون آموزشكده محيط زيست و مدير موزه تنوع زيستي را در كارنامه خود دارد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردستان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين شواخي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردستان تعيين گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين شواخي آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/11/3 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردستان تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد عباسي دشتكي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم تعيين گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد عباسي دشتكي آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/11/3  ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد حسن رنجبر به عنوان رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار تعيين گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد حسن رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالي ، به موجب اين حكم از تاريخ 97/11/3 به عنوان رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، اكبر عسكريان زاده به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به اكبر عسكريان زاده آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/10/11 ضمن حفظ پست سازماني،  به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره برنامه ريزي و منابع اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مسعود بهشتي نيا به عنوان سرپرست اداره برنامه ريزي و منابع حفاظت محيط زيست استان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مسعود بهشتي نيا آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/9/20 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره برنامه ريزي و منابع اداره كل تعيين مي گرديد.

پيگيري مستمر اهداف ها و وظايف سازماني ، اجراي برنامه هاي تحول اداري ، نظارت بر فعاليت هاي هزينه اي و عملكرد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ، تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي، اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

 
انتصاب سرپرست اداره نظارت بر امور حيات وحش حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، قدرت اله عليپور به عنوان سرپرست اداره نظارت بر امور حيات وحش حفاظت محيط زيست استان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به قدرت اله عليپور آمده است:

به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/7/10 ضمن حفظ پست سازماني ، به عنوان سرپرست اداره نظارت برامور حيات وحش اداره كل تعيين مي گرديد. اعلام نظر در خصوص طرح ها و فعاليت هاي مربوط به باغ وحش ها، نظارت تخصصي بر مراكز فروش حيوانات، نظارت بر صدور انواع پروانه هاي شكار وصيد ، بررسي كارشناسي درخواست هاي ايجاد مراكز تكثير و نظارتهاي دقيق و تعيين تكليف گونه هاي وحشي كشف شده از جمله اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان و با هماهنگي با معاونت مربوطه به تحقق آن اهتمام ورزيد .

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، سعيد يوسف پور به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به سعيد يوسف پور آمده است:

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين شواخي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين شواخي آمده است:

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

 

انتصاب مسؤول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نائين

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، عليرضا رضايي به عنوان مسؤول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نائين منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به عليرضا رضايي آمده است:

    به موجب اين ابلاغ جنابعالي از تاريخ 97/2/6 ضمن حفظ پست سازماني تا اطلاع ثانوي به عنوان مسؤول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نائين منصوب مي گرديد.

اميد است با استعانت از خداي منان و بكارگيري توان كارشناسي آن اداره در تحقق سياست هاي زيست محيطي نظام، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و برنامه هاي دولت محترم در آن شهرستان توفيق روزافزون بيابيد.

 


انتصاب جانشين فرمانده يگان در مديريت مناطق استحفاظي شهرستان هاي نائين، اردستان و نطنز

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين شواخي به عنوان جانشين فرمانده يگان در مديريت مناطق استحفاظي شهرستان هاي نائين، اردستان و نطنز منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين شواخي آمده است:

با عنايت به پيشنهاد فرمانده محترم يگان حفاظت اداره كل به موجب اين ابلاغ ، از تاريخ 97/2/5 ضمن حفظ پست سازماني و نظر به مشكلات عديده مطروحه خانوادگي و ...، به عنوان جانشين فرمانده يگان در مديريت مناطق استحفاظي ( شهرستان هاي نائين ، اردستان و نطنز ) تعيين مي گرديد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي انصاري به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي انصاري آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالي، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/2/5 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.


انتصاب مسؤول اداره برنامه ريزي و منابع حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد سلطاني به عنوان مسؤول اداره برنامه ريزي و منابع حفاظت محيط زيست استان تعيين گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد سلطاني آمده است:

نظر به تعهد و شايستگي هاي جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/1/21، ضمن حفظ پست سازماني به عنوان مسؤول اداره برنامه ريزي و منابع اداره كل تعيين مي گرديد.

پيگيري مستمر اهداف ها و وظايف سازماني ، اجراي برنامه هاي تحول اداري ، نظارت بر فعاليت هاي هزينه اي و عملكرد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ، تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي، اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.


 

انتصاب مسؤول اداره امور مالي حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، ميثم سحرخيز به عنوان مسؤول اداره امور مالي حفاظت محيط زيست استان تعيين گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به ميثم سحرخيز آمده است:

نظر به تعهد و شايستگي هاي جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/1/20، ضمن حفظ پست سازماني به عنوان مسوول اداره امور مالي اداره كل تعيين مي گرديد.

برنامه ريزي جهت تنظيم صورت تفريغ بودجه در پايان هرسال ، پاسخگويي به هيئت حسابرسان، تهيه و تنظيم ليست حقوق و اسناد هزينه هاي جاري ،عمراني و انتقالي، بررسي و تنظيم حساب درآمدهاي اداره كل به تفكيك نوع درآمد و نگهداري حساب اعتبارات و تعهدات به تفكيك برنامه ها ، فعاليت ها، پروژه ها و ارائه گزارش نهايي،  اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين شواخي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين شواخي آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/1/20، ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردستان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد عباسي دشتكي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردستان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد عباسي دشتكي آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/1/20، ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اردستان تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

  انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين خادمي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين خادمي آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالي، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 97/1/5 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.


انتصاب سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين اكبري به عنوان سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست استان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين اكبري آمده است:

با عنايت به سوابق و تجارب جنابعالي به موجب اين ابلاغ ، از تاريخ 96/12/5 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل تعيين مي گرديد.

برنامه ريزي براي كنترل منابع آلاينده، بهره مندي از روش هاي نوين علمي ، همكاري با نهادهاي مدني و ساير دستگاههاي مرتبط و هماهنگي جهت اجرايي نمودن طرح هاي مديرت مناطق تحت مديريت و انجام گشت هاي تخصصي ويژه و ... اموري است كه انتظار مي رود با رويكرد اصولي و مناسب و بهرگيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم موفق و مويد باشيد.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، عليرضا غلامي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به عليرضا غلامي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي، به موجب اين حكم از تاريخ 96/11/21 به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نطنز منصوب مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي بخصوص واحدهاي معدني، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان محترم آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.


 

انتصاب سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان تيران و كرون

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي صادقي به عنوان سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان تيران و كرون منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي صادقي آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالي ، به موجب اين حكم از تاريخ 96/11/21 به عنوان سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان تيران و كرون منصوب مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان محترم آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.


 

انتصاب رئيس اداره پژوهش و فناوري حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، كيوان نعمتي به سمت رئيس اداره پژوهش و فناوري حفاظت محيط زيست استان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به كيوان نعمتي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي ، به موجب اين  حكم  از تاريخ 96/9/25 به سمت رئيس اداره پژوهش و فناوري اطلاعات اداره كل منصوب مي گرديد.

نياز سنجي و تعيين اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي در حوزه محيط زيست ، انتشار نتايج و دستاوردهاي طرح ها و پروژه هاي پژوهشي ، همكاري با سازمان در بهره گيري از فناوري هاي نوين زيست محيطي ، ساماندهي امور مربوط به نياز هاي سخت افزار، نرم افزارو پشتيباني و تشكيل بانك اطلاعت پژوهشي استان ، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.


 

انتصاب رئيس اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مريم كرماني به سمت رئيس اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مريم كرماني آمده است:

نظر به تجربيات و تخصص سركار عاليه ، به موجب اين  حكم  از تاريخ 96/9/25 به سمت رئيس اداره نظارت و پايش اداره كل منصوب مي گرديد.

راهبري و اجراي برنامه هاي كنترل و پايش محيط زيست در حوزه انساني و طبيعي ، انجام گشت هاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هرگونه آلودگي و تخريب محيط زيست ، نظارت بر نحوه پايش هاي ادواري و نظارت بر نحوه پيگيري اخطاريه هاي زيست محيطي ، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

 
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه

طي صدور ابلاغي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهران شنتيايي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به مهران شنتيايي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 96/9/25 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان

طي صدور ابلاغي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمود قهرماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به محمود قهرماني آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 96/9/22 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه

طي صدور ابلاغي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، كيوان نعمتي به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به كيوان نعمتي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي، برخورد قاطعانه با متخلفين، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مؤيد باشيد.

 

 

انتصاب سرپرست اداره مديريت عملكرد اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي صدور ابلاغي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، بهمن اميني به عنوان سرپرست اداره مديريت عملكرد اداره كل حفاظت محيط زيست استان تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به بهمن اميني آمده است:

نظر به تجربيات جنابعالي، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره مديريت عملكرد اداره كل تعيين مي گرديد.

بازرسي مستمر و دوره اي از واحدهاي تابعه براي سنجش ميزان رضايت مردم، ارزيابي عملكرد واحدها بر اساس شاخص هاي عمومي و اختصاصي، انجام وظايف دبيرخانه مبارزه با فساد و رشوه در اداره كل و واحدهاي تابعه، بررسي نحوه برخورد مديران و كارمندان با ارباب رجوع در سطح اداره كل اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مؤيد باشيد.

 

 

انتصاب سرپرست اداره حراست اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي صدور ابلاغي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد حسن رنجبر به عنوان سرپرست اداره حراست اداره كل حفاظت محيط زيست استان تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به محمد حسن رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حراست اداره كل تعيين مي گرديد.

صيانت از كاركنان و آگاه نمودن به موقع آنان از عوامل ايجاد نارضايتي، شناسايي عوامل فساد اداري، مالي و اقتصادي در دستگاه، انجام امور دبيرخانه محرمانه مكاتبات و اسناد، حفاظت از سيستم هاي سخت افزاري، نرم افزاري و شبكه اداره كل و تعيين صلاحيت كاركنان براي تصدي مشاغل حساس اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مؤيد باشيد.

 

 

انتصاب سرپرست معاونت فني اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي صدور ابلاغي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي رياحي به عنوان سرپرست معاونت فني اداره كل حفاظت محيط زيست استان تعيين گرديد.

در متن اين ابلاغ خطاب به مهدي رياحي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست معاونت فني اداره كل تعيين مي گرديد.

بومي سازي سياست ها، تلاش ها و برنامه هاي حوزه تخصصي سازمان بر اساس اسناد بالادستي، راهبري دبيرخانه ها و كارگروه هاي استاني محيط زيست نظير كارگروه طرح جامع كاهش آلودگي هوا، مديريت پسماند، آمايش سرزمين، گرد و غبار و ساير كارگروهها، برنامه ريزي در راستاي پايش مستمر صنايع استان، اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن معاونت نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيت هاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مؤيد باشيد.

 

 

 انتصاب مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

عيسي كلانتري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در حكمي سيد رحمان دانيالي را به سمت مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب كرد.

در حكم معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور خطاب به سيد رحمان دانيالي آمده است:

به موجب اين حكم جنابعالي به سمت مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب مي شويد. اميدوارم موفق و مويد باشيد.

سيد رحمان دانيالي كه داراي دكتري شيلات و محيط زيست است پيش از اين مديركل حفاظت محيط زيست استان قم بود. از سوابق مديريتي وي مي توان به رياست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان،  اداره حفاظت محيط زيست شهرستان هاي نجف آباد و تيران كرون ، پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو و رياست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لردگان و منطقه حفاظت شده سبز كوه دراستان چهار ومحال بختياري اشاره كرد. 
انتصاب رييس اداره نظارت بر امور حيات وحش حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي انصاري به سمت رييس اداره نظارت بر امور حيات وحش منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي انصاري آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي، به موجب اين حكم از تاريخ 96/2/1 به عنوان رييس اداره نظارت بر امور حيات وحش تعيين مي گرديد.

برنامه ريزي و هماهنگي جهت اجرايي نمودن طرح هاي مديريت مناطق ، نظارت بر نحوه عملكرد مراكز نگهداري حيات وحش ، ساماندهي فهاليت همياران محيط زيست ، برآورد نيازهاي تجهيزاتي (حفاظتي،رفاهي،عملياتي) مناطق تحت مديريت، تنظيم برنامه هاي سرشماري ادواري حيات وحش و نظارت بر حسن انجام آن ، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.


 
انتصاب رئيس اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سيد رحمان دانيالي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مريم كرماني به سمت رئيس اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان منصوب گرديد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مريم كرماني آمده است:نظر به تجربيات و تخصص سركار عاليه ، به موجب اين حكم  از تاريخ 25/9/96 به سمت رئيس اداره نظارت و پايش اداره كل منصوب مي گرديد. راهبري و اجراي برنامه هاي كنترل و پايش محيط زيست در حوزه انساني و طبيعي ، انجام گشت هاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هرگونه آلودگي و تخريب محيط زيست ، نظارت بر نحوه پايش هاي ادواري و نظارت بر نحوه پيگيري اخطاريه هاي زيست محيطي ، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.
 
تمديد ابلاغ بازرس ماده 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري

طي حكمي از سوي مرتضي فريد مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيط زيست و دبير و ناظر ارشد كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم، ابلاغ پژمان كاوسي به عنوان بازرس موضوع ماده 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري تمديد شد.

در حكم مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان خطاب به پژمان كاوسي آمده است؛

نظر به تلاش هاي مجدانه شما در دوره گذشته و با عنايت به ارزيابي عملكرد جنابعالي و كسب امتياز لازم، بدينوسيله ابلاغ بازرس مواد (91) و (92) قانون مديريت خدمات كشوري مربوط به جنابعالي به مدت يكسال ديگر تمديد مي شود. انتظار دارد همانند گذشته با جديت و پشتكار در محدوده تخلفات اين مواد بازرسي هاي لازم را بعمل آورده و ضمن رعايت بي طرفي و امانتداري، گزارش هاي متقن خود را مطابق با ترتيبات مقرر در دستورالعمل اجرايي مواد (91) و (92) قانون تهيه و ارائه نمائيد. بديهي است عملكرد جنابعالي در اين حوزه بر اساس فرم هاي استاندارد پيش بيني شده ملاك تصميم گيري جهت تداوم و يا لغو همكاري خواهد بود. 

 
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي رضا فتحي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي رضا فتحي آمده است:

نظر به تعهد و تجربيات جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 15/12/95 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.انتصاب رئيس اداره برنامه ريزي و منابع حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد حسن رنجبر به سمت رئيس اداره برنامه ريزي و منابع حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد حسن رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و شايستگي هاي  جنابعالي ، به موجب اين حكم از تاريخ 23/11/95 به عنوان رئيس اداره برنامه ريزي و منابع اداره كل تعيين مي گرديد.

پيگيري مستمر اهداف ها و وظايف سازماني ، اجراي برنامه هاي تحول اداري ، نظارت بر فعاليت هاي هزينه اي و عملكرد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ، تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت و نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي، اموري است كه انتظار مي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسي آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد


.
 انتصاب رئيس پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي جوهري به سمت رئيس پارك ملي قميشلو منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي جوهري آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي ، به موجب اين حكم از تاريخ 1/10/95 به عنوان رئيس پارك ملي قميشلو تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، صيانت از طبيعت، برخورد قاطعانه با متخلفين ، فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن پارك ملي نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله ، موفق و مويد باشيد


.
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، باقر يعقوبي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به باقر يعقوبي آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالي ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 15/9/95 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا تعيين مي گرديد.

راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با تخريب ها و آلودگي هاي زيست محيطي ، برخورد قاطعانه با متخلفين ، نظارت بر استقرار انواع صنايع و واحدهاي خدماتي در حوزه شهرستان و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، اموري است كه انتظارمي رود با برنامه ريزي و بهره گيري از توان كارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با اتكال به ايزد متعال و با بهره گيري از تمامي امكانات و ظرفيتهاي موجود در انجام وظايف محوله و رضايت مراجعين محترم، موفق و مويد باشيد.

انتصاب سرپرست اداره پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي جوهري به سمت سرپرست اداره پارك ملي قميشلو منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي جوهري آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 30/6/95 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره پارك ملي قميشلو تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، برخورد قانوني با متخلفان، فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.


 
انتصاب سرپرست اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، حسين خادمي به سمت سرپرست اداره نظارت و پايش حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به حسين خادمي آمده است:

نظر به تعهد و سوابق اجرايي و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ، ضمن حفظ پست سازماني از تاريخ 1/3/95 شما را به عنوان سرپرست اداره نظارت و پايش اداره كل تعيين مي نمايم.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و تلاش بي وقفه و همكاري نيروهاي لايق در تحقق و انجام امور موفق و مؤيد باشيد.     

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، فاطمه محمدي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به فاطمه محمدي آمده است:

نظر به سوابق علمي و تجربي ارزشمند سركار عالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، مقابله با آلاينده هاي زيست محيطي و صنعتي و برخورد قانوني با متخلفان ، همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، همكاري با دستگاه هاي ذيربط و آحاد مردم براي توسعه و پيشرفت پايدار، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، سيد منصور ابراهيم زاده به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به سيد منصور ابراهيم زاده آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خميني شهر تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، مقابله با آلاينده هاي زيست محيطي و صنعتي و برخورد قانوني با متخلفان ، همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، همكاري با دستگاه هاي ذيربط و آحاد مردم براي توسعه و پيشرفت پايدار، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نجف آباد

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد محمدي نجف آبادي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نجف آباد منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد محمدي نجف آبادي آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نجف آباد تعيين مي گرديد.

صيانت از طبيعت و محيط زيست با هدف بهره برداري پايدار از منابع زيستي، مقابله با آلاينده هاي زيست محيطي و صنعتي و برخورد قانوني با متخلفان ، همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني، حمايت و تشويق واحدها، دستگاه ها و سازمان هاي مردم نهاد دوستدار طبيعت، همكاري با دستگاه هاي ذيربط و آحاد مردم براي توسعه و پيشرفت پايدار، از جمله اموري است كه انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزيد.

اميد است با عنايات الهي و به پشتوانه تلاش همكاران در انجام وظايف محوله در دولت تدبير و اميد كوشا باشيد.

 


ابلاغ بازرس ماده 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري

طي حكمي از سوي مرتضي فريد مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان حفاظت محيط زيست و دبير و ناظر ارشد كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم، پژمان كاوسي به عنوان بازرس موضوع ماده 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري انتخاب شد.

در حكم مدير كل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان خطاب به پژمان كاوسي آمده است؛

با عنايت به تصميمات اتخاذ شده در دوازدهمين جلسه كميته سلامت اداري مورخ 26/10/94 و هماهنگي به عمل آمده با رئيس محترم امور اخلاق اداري، صيانت از حقوق مردم و دبيرخانه هيات عالي نظارت در تاريخ 12/11/94، بدينوسيله جنابعالي بمدت يكسال بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري انتخاب و علاوه بر انجام شرح وظايف مصوب اداره مديريت عملكرد وظايف پيش بيني شده در تبصره يك ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري به جنابعالي محول مي گردد. انتظار دارد با جديت و پشتكار در محدوده تخلفات موضوع اين ماده (رشوه خواري و سوء استفاده از مقام اداري) بازرسي هاي لازم را بعمل آورده و ضمن رعايت بي طرفي و امانتداري، گزارش هاي متقن خود را مطابق با ترتيبات مقرر در دستورالعمل اجرايي مواد (91 و 92) قانون تهيه و ارائه نمائيد. بديهي است عملكرد جنابعالي در اين حوزه بر اساس فرم هاي استاندارد پيش بيني شده ملاك تصميم گيري جهت تداوم و يا لغو همكاري خواهد بود.  

 


انتصاب رئيس كميته كارگروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي شهرستان نايين

طي حكمي از سوي سهراب مظفر نجفي فرماندار نايين، حسين اكبري به سمت رئيس كميته كارگروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي شهرستان نايين منصوب شد.

در حكم فرماندار نايين خطاب به حسين اكبري آمده است:

با استناد به ماده 15 و تبصره 1 ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، مصوب كميسيون امور زيربنايي مبني بر تشكيل كارگروه هاي تخصصي مديريت بحران، به موجب اين حكم جنابعالي را به سمت رئيس كميته كارگروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان نايين منصوب مي نمايم.

 اميد است با استعانت از خداوند متعال و در قالب شرح وظايف ابلاغي با همكاري اعضاي كارگروه، تمهيدات لازم در راستاي اجراي مراحل چهارگانه مديريت بحران معمول و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان مستقر در فرمانداري ارايه نمايند.

 


انتصاب رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، رضا محمدي به سمت رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به رضا محمدي آمده است:

با عنايت به سوابق علمي و تجربي جنابعالي و همچنين هماهنگي با مراجع ذيصلاح از تاريخ 94/2/6 به عنوان رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار تعيين مي گرديد.

 اميد است  خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب جانشين فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي انصاري به سمت جانشين فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي انصاري آمده است:

با عنايت به درخواست كتبي شما و با توجه  به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 94/4/24 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان جانشين فرمانده يگان اداره كل تعيين مي گرديد. بديهي است ضمن همكاري و هماهنگي لازم با فرمانده يگان نسبت به برنامه ريزي كاري و ساماندهي نيروهاي اجرايي اقدام لازم صورت پذيرد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب دبير شوراي راهبري توسعه مديريت حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي رياحي به سمت دبير شوراي راهبري توسعه مديريت حفاظت محيط زيست استان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي رياحي آمده است:

در اجراي مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 93/9/5 شوراي عالي اداري درخصوص تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاههاي اجرايي و استاني، جنابعالي به عنوان دبير "شوراي راهبري توسعه مديريت" تعيين مي­گرديد.

از خداي منان توفيق روزافزون شما را در تحقق اهداف متعالي سازماني در سطح اداره كل و واحدهاي تابعه حفاظت محيط زيست استان خواستارم.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد محمدي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد محمدي آمده است:

نظر به  تعهد و تجربيات جنابعالي و با عنايت به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 94/4/14 ضمن حفظ

پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنجان تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهران شنتيايي به سمت رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهران شنتيايي آمده است:

نظر به تعهد،تخصص و تجربيات جنابعالي به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/4/1394 به عنوان رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان اصفهان تعيين مي گرديد. اميد است با نصب العين قراردادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه حفاظت محيط زيست در تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در آن شهرستان موفق و مؤيد باشيد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهين شهر و ميمه

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مهدي پورقاسم به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهين شهر و ميمه منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مهدي پورقاسم آمده است:

نظر به سوابق  علمي و تجربي جنابعالي و باعنايت به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 1/4/94 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شاهين شهر و ميمه تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد وليد مغربي به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد وليد مغربي آمده است:

نظر به سوابق  علمي و تجربي جنابعالي و باعنايت به مصوبه «كميته سرمايه انساني اداره كل»  به موجب اين ابلاغ از تاريخ 4/4/94 ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان فلاورجان تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب مسؤول اسناد و بايگاني اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، ندا دريابيگي به سمت مسؤول اسناد و بايگاني اين اداره كل منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به ندا دريابيگي آمده است:

با عنايت به پيشنهاد معاون محترم توسعه مديريت و منابع اداره كل و همچنين تجربيات سركار عالي، بدينوسيله از تاريخ 2/3/94 به سمت مسؤول اسناد و بايگاني اداره كل منصوب مي شويد. اميد است خدمات شما مورد رضاي خداوند متعال قرار گيرد.

 


انتصاب سرپرست اداره پارك ملي كلاه قاضي

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي ضيايي به سمت سرپرست اداره پارك ملي كلاه قاضي منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي ضيايي آمده است:

نظر به سوابق تجربي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست اداره پارك ملي كلاه قاضي

تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان فريدونشهر

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، محمد ميكلاني به سمت سرپرست نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان فريدونشهر منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به محمد ميكلاني آمده است:

نظر به تعهد و تجربيات جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني، به عنوان سرپرست

نمايندگي حفاظت محيط زيست شهرستان فريدونشهر تعيين مي گرديد. اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان موجب رضايت خداوند متعال قرار گيرد

 


انتصاب مسؤول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، رضا محمدي به سمت مسؤول اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به رضا محمدي آمده است:

 با عنايت به سوابق علمي و  تجربي جنابعالي، ضمن حفظ پست سازماني مسؤوليت اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار به شما محول مي گردد.

 اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق  اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب مسؤول پناهگاه حيات وحش موته

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، مرتضي جمشيديان به سمت مسؤول پناهگاه حيات وحش موته منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به مرتضي جمشيديان آمده است:

 با عنايت به انتصاب جنابعالي به عنوان رئيس اداره يگان حفاظت اداره كل، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني مسؤوليت پناهگاه حيات وحش موته به شما محول مي گردد.

اميد است با استعانت از خداوند متعال نسبت به انجام امور محوله كوشا باشيد.

 


انتصاب مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان به عضويت ستاد تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه

طي حكمي از سوي دكتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان، حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان به عضويت ستاد تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه منصوب شد.

در حكم استاندار اصفهان خطاب به مدير كل حفاظت محيط زيست استان به استناد نامه شماره 94049 مورخ 30/7/1393 وزير كشور چنين آمده است:

به منظور كاهش نابرابريها و توازن منطقه اي و بكارگيري پتانسيل هاي دروني و بومي استان و پارامترهاي بيروني و ملي و توسعه درون زاي استان، ستاد تهيه و تدوين برنامه ششم استان تشكيل و با عنايت به مراتب تعهد، تخصص و تجربيات ارزنده، جنابعالي به عنوان عضو ستاد تدوين برنامه ششم منصوب مي شويد تا ضمن حضور مستمر در جلسات ستاد و با توجه به شرح وظايف پيش بيني شده در نظام تهيه و تنظيم برنامه ششم توسعه استان نسبت به تهيه و تصويب برنامه ها و ... اقدام فرمايند.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، پژمان خاكسار به سمت سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به پژمان خاكسار آمده است:

نظر به سوابق  علمي و تجربي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم تعيين مي گرديد.

 اميد است  خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، افروز باقري به سمت سرپرست اداره  حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به افروز باقري آمده است:

نظر به سوابق علمي و تجربي سركارعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مباركه تعيين مي گرديد.

اميد است خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان

طي حكمي از سوي حميد ظهرابي مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، قاسم حسومي به سمت سرپرست اداره  حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان منصوب شد.

در حكم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خطاب به قاسم حسومي آمده است:

نظر به سوابق علمي و تجربي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ ضمن حفظ پست سازماني به عنوان سرپرست اداره حفاظت محيط زيست شهرستان گلپايگان تعيين مي گرديد.

اميد است  خدمات شما در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني در آن شهرستان ، رضايت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان

طي حكمي از سوي سرهنگ پاسدار حميدرضا خيلدار فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست، مرتضي جمشيديان به سمت فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان اصفهان منصوب شد.

در حكم سرهنگ پاسدار حميدرضا خيلدار فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست خطاب به مرتضي جمشيديان آمده است:

نظر به سوابق و شايستگي و تجارب مثبتي كه در امور اجرايي داريد و بنا به پيشنهاد مدير كل محترم حفاظت محيط زيست استان شما را به مدت سه سال به سمت فرمانده يگان حفاظت استان اصفهان منصوب مي نمايم.

انتظار دارد با توجه به رويكردهاي محيط زيستي دولت تدبير و اميد و با هدف تقويت و توانمند سازي يگان حفاظت استان و براي پيشگيري و انجام اقدامات بازدارنده در جهت مقابله با هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست، تخلفات شكار و صيد، انجام وظايف قانوني در حوزه مسؤوليت و حدود وظايف تعيين شده، نظارت بر عملكرد يگان حفاظت شهرستانهاي تابعه، پيگيري و نظارت بر تأمين سلاح، مهمات و تجهيزات انفرادي و جمعي نيروهاي يگان، ارتقاء سطح دانش و مهارت محيط بانان، هماهنگي و مشاركت در اجراي امور امدادي در هنگام بروز حوادث در مناطق تحت مديريت استان، اجراي برنامه هاي مرتبط با يگان حفاظت، ممانعت از فعاليت مراكز غيرقانوني عرضه و تكثير و پرورش حيات وحش، پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات، آراء و احكام مراجع اداري و قضايي صادره در خصوص پرونده هاي مرتبط با تخلفات و جرايم در عرصه و اعيان محيط زيست تحت نظر مستقيم مدير كل حفاظت محيط زيست استان اقدام نماييد.

اميد است با اتكال به نيروي الهي و در راستاي قانون مداري، اعتدال و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد، سازمان را در حفاظت از مواهب و منابع خدادادي كه متعلق به همه مردم مي باشد ياري نماييد.

گفتني است؛ مرتضي جمشيديان با افزون بر 30 سال سابقه خدمت در سازمان حفاظت محيط زيست، رياست ادارات حفاظت محيط زيست تعدادي از شهرستانهاي استان را بر عهده داشته است.

 

Update history: 1399/02/28
number of visits: 10887
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Powered by DorsaPortal