اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

دوشنبه
1397/05/01
24ساعته منتهي به ساعت6
80
62
 ---
70
67
72
70
يكشنبه
1397/04/31
82
62
 ---
67
62
70
69
شنبه
1397/04/30
82
72
  ---72
70
70
73
جمعه
 1397/04/2960
60
 ---
75
85
72
70
پنجشنبه
 1397/04/28
70
60
92
---
70
7170
72
چهارشنبه
 1397/04/27
65
62
70
---
70
72
80
 70
 سه شنبه
1397/04/26
80
77
77
 ---75
87
72
78
دوشنبه
1397/04/25
80
65
72
---
72
72
67
71
 يكشنبه
1397/04/24
90
67
55 ---62
7782
72
 شنبه1397/04/23
90
75
 --- ---75
75
72
77
جمعه
 1397/04/2260
62
---
---
67
72
70
66
 پنجشنبه
1397/04/21
 7592
---
 --- 7582
85
82
چهارشنبه
 1397/04/20
82
90
77
---
82
75
97
 84
 سه شنبه
1397/04/19
67
 70 77---
72
 7577
73
 دوشنبه 1397/04/1857
56
72
---
60
62
72
63
يكشنبه
 1397/04/17
 6777
82
 ---67
67
82
74
 شنبه
1397/0416
 7275
85
 --- 6875
62
73
 جمعه 1397/04/15---
51
54
 ------
62
51
55
پنجشنبه
 1397/04/14
---
52
60
---
56
55
5556
چهارشنبه
 1397/04/13
---
70
78
 ---80
70
70
74
سه شنبه
1397/04/12
---
106
95
 ---100
107
104
102
 دوشنبه
1397/04/11
---
77
77
---
70
82
72
76
يكشنبه
1397/04/10
---
77
72
 ---55
77
55
67
شنبه
1397/04/09
 ---48
62
 ---55
62
51
56
جمعه
 1397/04/08---
52
54
---
57
51
52
53
 پنجشنبه
 1397/04/07
---
52
68
---
52
72
70
63
چهارشنبه
 1397/04/06
67
60
85
---
---
57
52
64
 سه شنبه
1397/04/05
 7075
76
---
---
72
70
73
 دوشنبه
   1397/04/04
87
104
75
---
87
133
104
98
 يكشنبه
1397/04/03
62
8082---
78
90
 6591
 شنبه
1397/04/02
39
55
 --- ---49
5545
49
جمعه
 1397/04/0152
52
---
---
62
72
57
59


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

دوشنبه
 1397/05/01
24ساعته منتهي به ساعت6
86
---
65
57
70
75
 يكشنبه
 1397/04/31
92
 ---62
52
77
80
 شنبه
1397/04/30
92
 ---55
65
70
82
جمعه
 1397/04/2975
---
53
 65
65
 پنجشنبه
 1397/04/28
85
---
51
  75
چهارشنبه
 1397/04/27
75
---
77
 75
75
سه شنبه
  1397/04/26
82
 ---75
86
90
77
دوشنبه
 1397/04/25
82
---
67
60
85
60
 يكشنبه
1397/04/24
76
66
67
 --- 5772
 شنبه1397/04/23
78
77
72
 --- --- 75
جمعه
 1397/04/2287
67
72
---
---
---
 پنجشنبه
1397/04/21
97
70
75
---
---
---
چهارشنبه
1397/04/20
103
90
70
 ---75
72
سه شنبه
 1397/04/19 7582
67
---
75
67
دوشنبه
 1397/04/1875
77
72
---
62
 
يكشنبه
1397/04/17
80
82
82
---
70
87
شنبه
1397/04/16
90
70
75
 ---52
77
جمعه
 1397/04/1575
62
55
---
72
57
پنجشنبه
 1397/04/14
80
65
51
---
62
60
چهارشنبه
 1397/04/13
70
70
67
---
70
72
سه شنبه
 1397/04/12
104
88
82
---
77
80
دوشنبه
1397/04/11
92
60
75
---
75
80
 يكشنبه
 1397/04/10
80
67
75
---
85
75
 شنبه
1397/04/09
 7072
49
 ---60
78
جمعه
 1397/04/08 7060
51
---
65
65
پنجشنبه
 1397/04/07
7875
52
---
57
78
چهارشنبه
 1397/04/06
75
65
57
---
75
95
 سه شنبه
1397/04/05
77
95
67
 ---7095
دوشنبه
1397/04/04
10695
97
---
109
116
يكشنبه
1397/04/03
---
75
70
---
105
 107
شنبه
1397/04/02
---
57
57
 ---82
75
جمعه
1397/04/01
---
62
52
---
80
96

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1397/05/01
number of visits: 387693
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.15 تعداد کل امتیازها:39
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal