اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
در ميزگرد ايرنا مطرح شد: مناطق حفاظت شده ذخيره ملي كه نبايد از بين برود

در ميزگرد ايرنا مطرح شد:


مناطق حفاظت شده ذخيره ملي كه نبايد از بين برود

اصفهان- ايرنا- مناطق حفاظت شده ازشـريانهاي حياتي اكوسيسـتم كشور و جزو سرمايه هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي هستند كه در سالهاي اخير با چالش هاي متعددي مواجه شده اند و به نظر كارشناسان حاضر در ميزگرد ايرنا بارگذاريهـاي انجام شـده خـارج از توان، فشـار زيادي بـه اين مناطـق وارد كرده كـه برخـي از آنهـا بـا فلسـفه وجـودي آن در تضاد و تعـارض است.

به گزارش ايرنا، راهسـازي، اسـتخراج معـادن، كشـاورزي، دامپـروري، شكار و بهره برداريهاي بي رويه، خشكسالي، كمبود امكانات، تغييرات اقليمي، كمبود محيط بان، فرسايش بادي و كم توجهي هاي ديگر از جمله تهديدهاي است كه نفس اين عرصه هاي طبيعي را به شماره انداخته است.
شماري از كارشناسان حاضر در ميزگرد ايرنا استان اصفهان با عنوان' چالشهاي فراروي مناطق حفاظت شده در ايران' مي گويند آمارها نشان مي دهد كه بار گذاريهـاي انجام شـده خـارج از توان، فشـار زيادي بـه مناطـق حفاظت شـده وارد كرده كـه متاسـفانه برخـي از آنهـا بـا فلسـفه وجـودي آن در تضاد و تعـارض است.
ادامه بي توجهي ها و نابودي برخي از منابـع زيسـتي طبيعـي كشور از جمله مناطق حفاظت شده كه در يكي دو دهه اخير شدت يافته است به تاكيد صاحبنظران امر عواقـب جبران ناپذيري را در پـي خواهد داشت.
سازمان حفاظت محيط زيست طبق تعاريف و معيارهاي جهاني، ايران را در اين بخش در چهار طبقه تقسيم كرد كه شامل پارك هاي ملي، آثار طبيعي ملي، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش است.
10.5 درصـد مسـاحت كشور بـه مناطـق حفاظت شـده اختصـاص دارد تـا در ايـن مناطـق زيسـتگاه هاي گياهي و جانوري كشـور حفظ و حراسـت شـوند، كاركـرد آنهـا در اصـل حفاظـت از گيـاه، جانور و اكوسيسـتم بوده اسـت.
استان اصفهان داراي يك اثر طبيعي ملي، دو پارك ملي، پنج پناهگاه حيات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، 11 منطقه شكار ممنوع و يك تالاب بين المللي است.
تاكنون در اين استان بيش از 2 هزار گونه گياهي مربوط به حدود 700 جنس و در قالب 130 خانواده شناسايي شد و از اين تعداد 350 گونه دارويي، 45 گونه انحصاري، 54 گونه آسيب پذير، 16 گونه نادر و 19 گونه در خطر انقراض محسوب مي شوند.
همچنين تاكنون 484 گونه مهره دار شامل 62 گونه پستاندار، 296 گونه پرنده، 40 گونه خزنده، هشت گونه دوزيست، 41 گونه ماهي در استان اصفهان شناسايي شد كه كل و بز وحشي، قوچ و ميش اصفهان، آهوي ايراني يوزپلنگ ايراني، دوپاي ايراني، گربه شني، هوبره و زاغ بور از گونه هاي شاخص و خاص استان اصفهان محسوب مي شوند.
همچنين در ذخيرگاه توران در سمنان كه اكنون حيات بيش از 150 گونه جانوري و پرندگان موجود آن در معرض تهديد جدي قرار گرفته اند.
به گزارش ايرنا، توران يا خارتوران يكي از سه منطقه حفاظت شده و ديدني‌هاي طبيعي ايران است كه با مساحت يك ميليون و 470 هزار هكتار بعد از سرنگتي آفريقا، واقع در كشور تانزانيا، دومين منطقه بيوسفر جهان محسوب مي‌شود.
اين ذخيره گاه شامل سه محدوده پارك ملي ، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده است ، منطقه خارتوران پس از پناهگاه حيات وحش نايبندان در طبس، دومين مجموعه حفاظت شده وسيع در ايران كه علاوه بر اين بزرگترين ذخيره‌گاه زيست‌كره كشور است و گونه هاي نادر جانوري و گياهي را در خود جاي داده است.
در اين ذخيره گاه 41 گونه پستاندار، 167 گونه پرنده، 42 گونه خزنده و 2 گونه دوزيست شناسايي شده‌اند كه شاخص‌ ترين آن ‌ها يوزپلنگ آسيايي و گورخر ايراني است.
خارتوران پس از پناهگاه حيات وحش نايبندان در طبس عنوان دومين مجموعه حفاظت شده وسيع ايران است.
يك ميليون هكتار از مجموع كل وسعت را پارك ملي و پناهگاه حيات وحش توران تشكيل مي دهد كه يكي از 11 ذخيره‌گاه زيست‌كره در ايران است.
برپايه آمارهاي ارائه شده توسط شبكه جهاني اطلاعات، مناطق حفاظت شده در سال 2012، 6.14 درصد از مناطق خشكي جهان و 7.9درصد از مناطق ساحلي و 2.3 درصد از مناطق دريايي و اقيانوسها تحت حفاظت قرار گرفته است.
مناطق حفاظت شده با كاربري هاي گوناگون به دليل ويژگي هاي خاص خود داراي قابليت زيادي در جذب اكوتوريست و ايجاد در آمد هستند، ايران يكي از كشور هاي مستعد در زمينۀ فعاليت هاي گردشگري متكي بر طبيعت با وجود تعداد زيادي منطقۀ حفاطت شده است البته با حفظ رعايت موازين اصولي مي تواند از آنها در راستاي در آمد زايي با رويكرد توسعۀ اقتصادي بهره جويد.
منطقه حفاظت شده به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، محيط هاي آبي و كوهستان اطلاق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي و يا حفظ و احياي رستني ها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار مي گيرد.
در ايران 93 منطقه حفاظت شده وجود دارد كه ذخيره گاه زيستكره، تالاب بين المللي هرمزگان، ارژن و پريشان ذخيره گاه زيستكره تالاب بين المللي فارس، ارسباران ذخيره گاه زيستكره آذربايجان شرقي، توران و كويرذخيره گاه زيستكره سمنان، گنو ذخيره گاه زيستكره هرمزگان، هامون و گاندو تالاب بين المللي سيستان و بلوچستان، سياه كشيم تالاب بين المللي گيلان، حله بوشهر، البرز مركزي مازندران و تهران، كالمند يزد، دنا كهگيلوئيه و بوير احمد، مراكان آذربايجان غربي، جهان نما گلستان، قميشلو و موته و كلاه قاضي اصفهان ، دز خوزستان از جمله آنهاست.
كارشناسان ميزگرد ايرنا اصفهان تاكيد دارند حفاظت از مناطق حفاظت شده با فرهنگ سازي و تنوير افكار عمومي و مشاركت گسترده مردمي تجلي مي يابد.
در زمان حاضر 284 منطقه حفاظت شده در قالب مناطق چهارگانه يادشده تحت مديريت در كشور وجود دارد كه در مجموع 17 ميليون 780 هزار هكتار هستند.
حدود 190 منطقه شكار ممنوع با وسعت هشت ميليون 500 هزار هكتار در كشور وجود دارد.
براساس ماده سه قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عرصه هاي طبيعي با عنوان پاركهاي ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد كه هرگونه دخل و تصرف در اراضي مشمول اين مناطق تابع مقررات ويژه اي بوده و سازمان حفاظت محيط زيست قائم مقام سازمانها و وزارتخانه هاي ديگر است.
حسين اكبري سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان، محمودرضا همامي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان و مرتضي چگوني عضو شوراي هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان اصفهان با حضور در ميزگرد ايرنا اصفهان با عنوان 'چالشهاي فراروي مناطق حفاظت شده در ايران ' اين موضوع زيست محيطي را مورد نقد و بررسي قرار دادند.

** محيط بان كم داريم
سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان در ميزگرد ايرنا گفت: مناطق شكار ممنوع با توجه به طرح هاي توسعه اي كه وجود دارد پس از كسب مجوزهاي لازم در اين باره به مناطق حفاظت شده تبديل مي شوند.
حسين اكبري تصريح كرد : سازمان حفاظت محيط زيست به لحاظ كمي در ايران به شكل خيلي فعال به سمت حركت در جهت تحقق شاخص هاي جهاني حفاظت حركت كرده است.
وي اظهارداشت : در سالهاي گذشته ابتدا 10 درصد سطح كشور براي مناطق حفاظت شده استاندارد جهاني بود بعد 15 درصد و اكنون 20 درصد است و اگر بيشتر شود بهتر است.
به گفته وي استان اصفهان داراي يك اثر طبيعي ملي، دو پارك ملي، پنج پناهگاه حيات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، 11 منطقه شكار ممنوع و يك تالاب بين المللي است.
وي ادامه داد : اين مناطق شامل پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه‌ قاضي، پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو، پناهگاه حيات وحش موته، پناهگاه حيات وحش عباس آباد، پناهگاه حيات وحش يخاب هستند.
وي اضافه كرد : منطقه حفاظت شده كركس، منطقه حفاظت شده كهياز، منطقه حفاظت شده قمصر و برزك، منطقه حفاظت شده دالانكوه ، اثر طبيعي ملي سپاهان و تالاب بين المللي گاوخوني اين مناطق را شامل مي شود.
وي مجموع وسعت مناطق حفاظت شده استان را حدود يك ميليون 300 هزار هكتار برشمرد و گفت: مناطق شكار ممنوع اصفهان يازده منطقه به وسعت حدود 750 هزار هكتار هستند كه در تلاش هستيم برخي از اين مناطق به حفاظت شده ارتقا يابد.
اكبري بيان كرد: حيات وحش و ذخاير ژنتيكي استان تا به امروز 484 گونه مهره دار درقالب 62 گونه پستاندار، 296 گونه پرنده و 42 گونه خزنده ، هشت گونه دوزيست و 41 گونه ماهي در استان شناسايي شده است.
وي تصريح كرد : به لحاظ پوشش ها و تنوع و مرتعي بيش از 2 هزار گونه گياهي در سطح استان اصفهان از 70 جنس و در قالب 130 خانوداه بوم شناختي طبقه بندي مي شود.
اكبري اظهارداشت: تعداد محيط بانان كشور در حدود سه هزار نفر و در استان اصفهان 205 نفر هستند، اين تعداد با وسعت مناطق حفاظت شده تناسب ندارد و به شدت نيرو كم داريم.
وي تصريح كرد: در اين بخش نياز است محيط زيست كشور با هم افزايي و كمك مسوولان و تصميم هاي سازنده از نظر نيروهاي محيط بانان ارتقا پيدا كند.
اكبري با تاكيد بر فرهنگ سازي زيست محيطي از پايه براي دانش آموزان گفت: تا رسيدن به استانداردهاي لازم در مناطق حفاظت شده هر چه شاحص ها ارتقا يابد باز هم كم است.
سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان بيان كرد : با توجه به كمبودهاي فرارو، اين نهاد بايد مناطق حفاظت شده كشور حدود 25 ميليون هكتار و هم حداقل 50 ميليون هتكار مناطق آزادي كه اهميت دارد و مستحق رسيدگي است حفاظت و حراست كند.
اكبري با بيان اينكه محيط بانان با انواع چالش ها و تهديدها روبه رو هستند، اظهارداشت: آنها با بيشترين هجمه كار و فشردگي با حداكثر تعارضات بايد مقابله و شبانه روز تلاش كنند كه هر لحظه اي كه از اين ماهيت زنده از دست برود جبران ناپذير است.
اكبري اظهارداشت: برخي از كشورها براي حفظ طبيعت و رونق اقتصادي شان مجبور هستند كه شبانه روز از طبيعت حفاظت مي كنند.
وي با اشاره به پيشينه تاريخي حيات وحش كشور بيان كرد : ايران در 100 تا 200 سال پيش حيات وحش غني داشته است ولي در حال حاضر محدود شده است.
به گفته اكبري اكنون ايران هشت گونه گربه سان و پرندگان شكار زيادي دارد و تنوع زيستي ايران از اروپا و بخش هاي زيادي از آسيا و آمريكا بالا تر است. گفت: دليل اين موضوع اين است كه با تمام كمبودها مناطق خوب حفاظت شده است.
وي بر ضرورت اجراي درست قوانين در همه بخشها تاكيد و اضافه كرد : قانون هر جا درست اجرا شود، هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت و به اهداف خود خواهيم رسيد.

** نبود پيوست اقتصادي، چالش هاي مناطق حفاظت شده است
سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل محيط زيست اصفهان نبود پيوست اقتصادي را يكي ديگر از چالش هاي مناطق حفاظت شده اعلام و اضافه كرد: چالش اصلي مناطق حفاظت شده كه 60 تا 70 سال از عمر آن مي گذرد پيوست اقتصادي ندارد.
اكبري اضافه كرد: اين مناطق حفاظت شده علاوه بر ذخاير ژنتيكي از نظر گردشگري و بوم گردي بهترين فرصت هستند كه بايد از آنها بهره برد.
وي با بيان اين كه در كريدورهاي مناطق حفاظت شده كه مي تواند باعث بقاي آنها باشد بر اثر توسعه نامتعارف راه و جاده ايجاد شده است، گفت : با جاده مخالف نيستيم براي حفظ، پايداري طبعيت و زيست بوم نياز به زيرگذر و روگذر خوب براي حيات وحش است.
سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان گفت: توسعه شهري و روستايي باعث تجزيه شدن مناطق حفاظت شده و عدم دسترسي حيات وحش مي شود.
به گفته وي همچنين اين مشكل باعث قطع تبادلات ژنيتكي كه پيش نياز پايداري گونه هاي گياهي و جانوري است مي شود.
اكبري موضوع مجوز جديد براي مناطق حفاظت شده را از ديگر مشكلات مناطق حفاظت شده ايران نام برد و گفت: قانون مي گويد در مناطق حفاظت شده و چهارگانه تاسيس معادن جديد ممنوع است و متاسفانه هنوز در اين زمينه استعلام صورت مي گيرد.
وي به وضعيت دام ها در مناطق حفاظت شده اشاره كرد و افزود: خيلي بيشتر از ظرفيت لازم و با توجه به خشكسالي ها در مناطق حفاظت شده چراي دام است و سگ هاي گله در اين زمينه مشكلات زيادي ايجاد مي كنند.
وي اظهارداشت: اگر يك منطقه حفاظت شده سه تا پنج هزار راس گونه حيات وحش داشته باشد يك دام آلوده به طور مثال طاعون ممكن است كل جمعيت را نابود كند.
اكبري كمبود شديد تجهيزات و زير ساخت هاي حفاظتي را از ديگر مشكلات برشمرد و گفت: استفاده بي رويه از منابع زيست محيطي و در واقع تخريب زيستگاه هاي عامل فروسايي بسياري از مناطق حفاظت شده در سطح جهان است.
وي با تاكيد بر ضرورت تامين نيرو و امكانات كافي اظهارداشت: شكار غير مجاز يكي از چالش هاي مهم مناطق حفاظت شده است.
اكبري ادامه داد: قوانين در سطوح مختلف در تصميم سازي ها رعايت نمي شود و شايد محيط زيست را با كمال تاسف محيط ايست بدانيم.
وي بيماري ها مشترك دام، كمبود بودجه براي پژوهش و پايش مستمر، خشكسالي ها و تغييرات اقليمي، گونه هاي مهاجم گياهي و غير بومي را از ديگر چالش هاي مناطق حفاظت شده اعلام كرد.
وي با تاكيد بر ضرورت اطلاع رساني بحران هاي زيست محيطي، گفت: سالهاي اخير در مدارس كارهاي خوبي انجام و در دروس ابتدايي و راهنمايي و متوسطه موضوع زيست محيطي بيان شده است.
وي در اين زمينه به نقش رسانه ها اشاره و اضافه كرد : در اين زمينه رسانه ها تاثيرگذار هستند و ضرورت دارد سرعت تلاش آنها براي حفاظت از عرصه ها افزايش يابد.
به گفته وي بين دانشگاه و محيط زيست نبايد فاصله باشد و در اين زمينه لازم است پژوهش تقويت شود.
وي اظهارداشت: بهره برداري پايدار بر مبناي بوم گردي و گردشگري و ايجاد قرق هايي براي حفظ حيات وحش با مشاركت بخش خصوصي در دنيا خوب جواب داده است.
وي خشكسالي و تغييرات اقليمي را براي مناطق حفاظت شده زيانبار دانست و افزود: خشكسالي ميل به زادآوري را پايين مي آورد و در نسبت هاي جميعتي تاثيرگذار است وقتي منابع آبي كم شود احتمال سوء تغذيه و بيماري افزايش خواهد يافت.
وي اضافه كرد : در بسياري از دشت هاي شرق اصفهان كه 50 تا 60 درصد پوشش گياهي دارند اكنون خشك شده است.
وي با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست از سوي رهبر معظم انقلاب اظهارداشت: اين سياست ها را همه دستگاه ها بايد روز به روز در كارهاي خود مورد توجه قرار دهند تا عملي شود.
به گزارش ايرنا، حفظ محيط زيست براساس اصل 50 قانون اساسي و براساس ملاحظات اخلاقي با مشاركت عمومي ميسر و همكاري همه دستگاه ها ميسر است.
اكبري با اشاره به نذر طبيعت و اهداي علوفه در شرايط خشكسالي توسط خيرين و دوستداران محيط زيست گفت : محيط زيست به شدت دنبال نهادينه كردن پويش نذر طبيعت است و مردم مي توانند در زمينه تامين مخزن آب، آبرساني سيار، تامين علوفه، ايجاد پاسگاه هاي حفاظتي كمك كنند.
وي تصريح كرد: در برخي از مناطق كشور تنوع زيستي و ميراث طبيعي كه در حال نابودي بود با همراهي و كمك مردم حفظ شده است.

**مناطق حفاظت شده خوب حفاظت نمي شوند
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در ميزگرد ايرنا گفت: به غير از مناطق حفاظت شده و تحت مديريت محيط زيست يك بخش ديگر هم تحت عنوان ذخيره گاههاي زيست كره وجود دارد.
محمودرضا همامي اظهارداشت: ذخيره گاه هاي زيست كره مكانهايي براي فراگيري توسعه پايدار است و هدف از ايجاد آنها برقراري پيوند دوستي ميان حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار از منابع طبيعي است.
وي ادامه داد : برنامه انسان و كره‌ مسكون يك برنامه علمي بين ‌دولتي است كه در سال 1349 با هدف بهبود رابطه ميان انسان‌ ها و محيط زيست اطرافشان از طرف يونسكو تاسيس شد.
وي با اشاره به ذخيره‌گاه ‌هاي زيست‌ كره در ايران اظهارداشت: در سال 1355 ايران با اختصاص 9 زيست‌كره به فعاليت مؤثر در اين حوزه پرداخته و در سال‌ هاي بعد 2 منطقه ديگر معرفي شد، اين ذخيره گاه زيست كره شامل ارژن و پريشان، ارسباران، اروميه، توران، حرا، دنا، كوير، گلستان، گنو و ميانكاله، تنگ صياد- سبز كوه مي باشند كه ثبت يونسكو هستند.
به گفته همامي برخي گونه هاي در ايران هستند كه در ساير نقاط جهان وجود ندارند به طور مثال يوزپلنگ آسيايي و گور خر ايراني فقط در ايران است.
اين استاد دانشگاه بيان كرد: يكسري گونه هايي در مناطق حفاظت شده ايران وجود دارد كه نشان دهنده اين است كه ما براي حفاظت آنها زود اقدام كرديم و درست در اين زمينه عمل شد.
وي تصريح كرد : با اين وجود چالش هاي زيادي وجود دارد كه از جمله آن اين است كه مناطق را بيشتر روي كاغذ داريم تا اينكه وجود داشته باشند.
وي اضافه كرد: از 17 ميليون هكتار شايد بخش كمي درست حفاظت شود، به خصوص مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و پناهگاه هاي حيات وحش بيشتر رسيدگي مي شود، اين مناطق به دليل وسعت زياد، امكانات كم، خيلي خوب حفاظت نمي شود.
وي وسعت مناطق حفاظت شده در ايران را 18 درصد سطح كشور ذكر كرد و افزود : در خيلي نقاط كشور چون نيروي كافي وجود ندارد حفاظت به درستي صورت نمي گيرد.

** آموزش هاي زيست محيطي بايد از پايه شروع شود
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان با تاكيد بر ضرورت آموزش هاي زيست محيطي اظهارداشت: اين آموزش ها بايد از پايه آغاز تا نهادينه شود.
وي يكي از مشكلات و معضلات مناطق حفاظت شده را نبود درك درست از اهميت تنوع زيستي از سوي مردم و دولتمردان دانست و در اين باره درياچه اروميه، زاينده رود و سد سازي نامتعارف را مثال زد و افزود: معضلات زيست محيطي كه اكنون وجود دارد از بي توجهي و توسعه ناپايدار در گذشته است كه برغم هشدارها متاسفانه اقدام درستي صورت نگرفت.
همامي با بيان اينكه اكوسيستم ها به ما خدمات ارائه مي دهند ولي قدرشان را نمي دانيم گفت: با هيچ پولي در دنيا نمي شود آنها را جايگزين كرد.
وي با تاكيد بر نقش مدارس طبيعت در آموزش هاي زيست محيطي اظهارداشت: خوشبختانه يك درسي هم در دبيرستان تحت عنوان محيط زيست ايجاد شده كه مي تواند گام خوبي در اين زمينه باشد بايد برنامه هاي راديو و تلويزيون در باره محيط زيست بيشتر شود.
به گفته وي در كشور 10 تا گربه سان وجود داشت كه دوتاي آن يعني شير آسيايي و ببر خزري منقرض شد و هشت گربه سان ديگر شامل پلنگ ايراني ، يوز ايراني كاراكل ، سياه گوش و ساير گربه هاي وحشي را شامل مي شوند.
وي اظهارداشت: 15 سال است طرحي با كمك برنامه عمران سازمان ملل براي مناطقي كه يوز بيشتر دارند انجام شد كه در اين مناطق محيط بانان بيشتري استخدام كردند، قبل از اين جمعيت يوز در ايران بين 70 تا 100 راس تخمين زده شد و اكنون حدود 30 تا 50 راس وجود دارد.
اين استاد دانشگاه معتقد است كه سازگاري با تغيير اقليم و خشكسالي امر ضروري است.
وي با اشاره به اينكه مناطق حفاظت شده بر اساس گونه هاي بزرگ جثه انتخاب و ساير گونه ها ناديده گرفته شدند بر ضرورت بازنگري چنين نگرشي در اين مناطق تاكيد كرد و گفت : در اين راستا خطرات ژنتيكي هم علاوه بر ساير خطرات تهديد كننده است.
وي ادامه داد: استفاده از باورهاي فرهنگي و مذهبي مردمي در نهاينه كردن فرهنگ زيست محيطي مهم است و نذر طبيعت يكي از اين موارد است.

**سازمان هاي مردم نهاد نقش بسزايي در حفاظت از محيط زيست دارند
عضو شوراي هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان اصفهان در اين ميزگرد گفت: ضرورت هايي كه مشاركت هاي مردمي را در امرحفاظت از محيط زيست مي طلبد چيست.
مرتضي چگوني ادامه داد: همه اشكال تخريب محيط زيست منشا انساني دارند، افزايش آگاهي مردم در اين امر مهم ضروري است.
ويتصريح كرد: بحران هاي زيست محيطي داراي گستردگي و پيچيدگي زيادي است كه حل آنها هزينه هاي زيادي دارد راهي جز مشاركت مردم براي حل اين مساله وجود ندارد.
چگوني ادامه داد : سازمان مردم نهاد به عنوان نماد جامعه مدني هستند و در امر حفاظت و مناطق چهارگانه تاثيرگذار هستند و نقش بسزايي را ايفا مي كنند.
وي با اشاره به سابقه تاريخي ايرانيان در پيوند با طبيعت اظهارداشت: ايرانيان باستان با طبيعت همراه و همه چيز آنان بر مبناي طبيعت بود، جشن هاي مهرگان، اسفندگان از جمله آنهاست.
وي با تاكيد بر حفظ تعادل بخشي در طبيعت گفت: شكار نبايد صورت گيرد چون باعث انقراض گونه ها مي شود و محيط زيست اگر بر حيات وحش نظارت نكند بزرگترين ضرر را به آنها مي زند.
وي با بيان اينكه سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي رسانه ندارند ، گفت: در اين راستا رسانه ها مي توانند در تنويرافكار عمومي و آگاهي رساني در حل مشكلات و معضلات زيست محيطي كمك حال آنها باشند.
وي بر ضرورت حفاظت همه جانبه از مناطق حفاظت شده در ايران از سوي مسوولان و مردم تاكيد كرد و گفت : در صورت ادامه بي توجهي ها به محيط زيست اين ذخاير ملي، خسارتهاي جبران ناپذيري براي كشور به دنبال خواهد داشت.

تاریخ به روزرسانی: 1397/09/29
تعداد بازدید: 63
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal