اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
نقشه سايت English
نمايشگاه مجازي
1399/03/12

  • آهو- پناهگاه حيات وحش موتهآهو- پناهگاه حيات وحش موته
   آهو- پناهگاه حيات وحش موته
  • كوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع دشتككوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع دشتك
   كوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع دشتك
  • بالابان - زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانبالابان - زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   بالابان - زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • كبك- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلوكبك- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   كبك- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • اردك سرسبز- زاينده روداردك سرسبز- زاينده رود
   اردك سرسبز- زاينده رود
  • دسته كل هاي وحشي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضيدسته كل هاي وحشي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضي
   دسته كل هاي وحشي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضي
  • كمركولي بزرگ- منطقه شكار ممنوع ستبلهكمركولي بزرگ- منطقه شكار ممنوع ستبله
   كمركولي بزرگ- منطقه شكار ممنوع ستبله
  • گيلار و اردك سرسبز- زاينده رودگيلار و اردك سرسبز- زاينده رود
   گيلار و اردك سرسبز- زاينده رود
  • اردك نوك پهن- زاينده روداردك نوك پهن- زاينده رود
   اردك نوك پهن- زاينده رود
  • گيلار نر- زاينده رودگيلار نر- زاينده رود
   گيلار نر- زاينده رود
  • ميش و بره- پناهگاه حيات وحش موتهميش و بره- پناهگاه حيات وحش موته
   ميش و بره- پناهگاه حيات وحش موته
  • ميش و بره- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلوميش و بره- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   ميش و بره- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • كبك- منطقه حفاظت شده دالانكوهكبك- منطقه حفاظت شده دالانكوه
   كبك- منطقه حفاظت شده دالانكوه
  • كبوتر چاهي- منطقه شكار ممنوع شاه قندابكبوتر چاهي- منطقه شكار ممنوع شاه قنداب
   كبوتر چاهي- منطقه شكار ممنوع شاه قنداب
  • كل و بز- منطقه حفاظت شده كركسكل و بز- منطقه حفاظت شده كركس
   كل و بز- منطقه حفاظت شده كركس
  • كبوتر جنگلي- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانكبوتر جنگلي- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   كبوتر جنگلي- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • زاد آوري پلنگ ايراني- پناهگاه حيات وحش عباس آبادزاد آوري پلنگ ايراني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   زاد آوري پلنگ ايراني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • سلطان صخره ها- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضيسلطان صخره ها- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضي
   سلطان صخره ها- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضي
  • كمركولي- منطقه شكار ممنوع ونككمركولي- منطقه شكار ممنوع ونك
   كمركولي- منطقه شكار ممنوع ونك
  • كبك- منطقه شكار ممنوع زرچشمهكبك- منطقه شكار ممنوع زرچشمه
   كبك- منطقه شكار ممنوع زرچشمه
  • لاكپشت مهميزدار- منطقه شكار ممنوع يخابلاكپشت مهميزدار- منطقه شكار ممنوع يخاب
   لاكپشت مهميزدار- منطقه شكار ممنوع يخاب
  • هوبره- گونه شاخص و حمايت شده بين المللي- منطقه شكار ممنوع يخابهوبره- گونه شاخص و حمايت شده بين المللي- منطقه شكار ممنوع يخاب
   هوبره- گونه شاخص و حمايت شده بين المللي- منطقه شكار ممنوع يخاب
  • يوزپلنگ ايراني- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايينيوزپلنگ ايراني- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين
   يوزپلنگ ايراني- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نايين
  • گرگ- پناهگاه حيات وحش موتهگرگ- پناهگاه حيات وحش موته
   گرگ- پناهگاه حيات وحش موته
  • گربه وحشي- پناهگاه حيات وحش عباس آباد- عكس از محمدرضا حلواني- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايينگربه وحشي- پناهگاه حيات وحش عباس آباد- عكس از محمدرضا حلواني- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايين
   گربه وحشي- پناهگاه حيات وحش عباس آباد- عكس از محمدرضا حلواني- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايين
  • گراز- منطقه حفاظت شده دالانكوهگراز- منطقه حفاظت شده دالانكوه
   گراز- منطقه حفاظت شده دالانكوه
  • گربه شني- پناهگاه حيات وحش عباس آبادگربه شني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   گربه شني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • كفتار- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانكفتار- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   كفتار- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • كاراكال- پناهگاه حيات وحش عباس آبادكاراكال- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   كاراكال- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • قوچ اصفهان- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلوقوچ اصفهان- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   قوچ اصفهان- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • قوچ اصفهان- نماد حيات وحش جانوري استان اصفهان- منطقه حفاظت شده كهيازقوچ اصفهان- نماد حيات وحش جانوري استان اصفهان- منطقه حفاظت شده كهياز
   قوچ اصفهان- نماد حيات وحش جانوري استان اصفهان- منطقه حفاظت شده كهياز
  • قوچ اصفهان- پناهگاه حيات وحش موتهقوچ اصفهان- پناهگاه حيات وحش موته
   قوچ اصفهان- پناهگاه حيات وحش موته
  • قوچ اصفهان- منطقه حفاظت شده كركسقوچ اصفهان- منطقه حفاظت شده كركس
   قوچ اصفهان- منطقه حفاظت شده كركس
  • قوچ اصفهان- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو قوچ اصفهان- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   قوچ اصفهان- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • عقاب طلايي- پناهگاه حيات وحش موتهعقاب طلايي- پناهگاه حيات وحش موته
   عقاب طلايي- پناهگاه حيات وحش موته
  • عقاب طلايي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو عقاب طلايي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   عقاب طلايي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • طرلان- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانطرلان- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   طرلان- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • كوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع دشتككوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع دشتك
   كوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع دشتك
  • كوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع خاروكوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع خارو
   كوكر شكم سياه- منطقه شكار ممنوع خارو
  • شاهين- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانشاهين- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   شاهين- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • سهره طلايي- منطقه حفاظت شده قمصر و برزكسهره طلايي- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
   سهره طلايي- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
  • سهره خاكي- منطقه حفاظت شده قمصر و برزكسهره خاكي- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
   سهره خاكي- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
  • سهره پيشاني سرخ- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانسهره پيشاني سرخ- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   سهره پيشاني سرخ- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • سلطان صخره ها- پناهگاه حيات وحش عباس آبادسلطان صخره ها- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   سلطان صخره ها- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • سسك جنبان- منطقه شكار ممنوع كلاتهسسك جنبان- منطقه شكار ممنوع كلاته
   سسك جنبان- منطقه شكار ممنوع كلاته
  • زاغ نوك سرخ- منطقه شكار ممنوع شاه قندابزاغ نوك سرخ- منطقه شكار ممنوع شاه قنداب
   زاغ نوك سرخ- منطقه شكار ممنوع شاه قنداب
  • زاغ بور تنها پرنده اندميك ايران و مختص زيستگاه هاي بياباني- پناهگاه حيات وحش عباس آبادزاغ بور تنها پرنده اندميك ايران و مختص زيستگاه هاي بياباني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   زاغ بور تنها پرنده اندميك ايران و مختص زيستگاه هاي بياباني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • روباه معمولي- منطقه شكار ممنوع كوه بزرگيروباه معمولي- منطقه شكار ممنوع كوه بزرگي
   روباه معمولي- منطقه شكار ممنوع كوه بزرگي
  • روباه شني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد - عكس از حسين اكبري- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايينروباه شني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد - عكس از حسين اكبري- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايين
   روباه شني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد - عكس از حسين اكبري- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايين
  • دم چتري- منطقه حفاظت شده دالانكوهدم چتري- منطقه حفاظت شده دالانكوه
   دم چتري- منطقه حفاظت شده دالانكوه
  • دليجه- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلودليجه- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   دليجه- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • دسته بزرگي از قوچ اصفهان- پناهگاه حيات وحش موتهدسته بزرگي از قوچ اصفهان- پناهگاه حيات وحش موته
   دسته بزرگي از قوچ اصفهان- پناهگاه حيات وحش موته
  • درنا- منطقه شكار ممنوع حنّا درنا- منطقه شكار ممنوع حنّا
   درنا- منطقه شكار ممنوع حنّا
  • ميگوي سروزغي- فسيل زنده با قدمت 200 ميليون ساله- پناهگاه حيات وحش عباس آبادميگوي سروزغي- فسيل زنده با قدمت 200 ميليون ساله- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   ميگوي سروزغي- فسيل زنده با قدمت 200 ميليون ساله- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • خرگوش- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانخرگوش- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   خرگوش- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • فلامينگوها در تالاب بين المللي گاوخوني- سال 1399فلامينگوها در تالاب بين المللي گاوخوني- سال 1399
   فلامينگوها در تالاب بين المللي گاوخوني- سال 1399
  • چوب پا- تالاب بين المللي گاوخونيچوب پا- تالاب بين المللي گاوخوني
   چوب پا- تالاب بين المللي گاوخوني
  • چكچك ابلق- منطقه حفاظت شده قمصر و برزكچكچك ابلق- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
   چكچك ابلق- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
  • جوجه تيهو- منطقه شكار ممنوع يخابجوجه تيهو- منطقه شكار ممنوع يخاب
   جوجه تيهو- منطقه شكار ممنوع يخاب
  • جبير- پناهگاه حيات وحش عباس آبادجبير- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   جبير- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • تيهو- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانتيهو- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   تيهو- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • تيهو- منطقه حفاظت شده قمصر و برزكتيهو- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
   تيهو- منطقه حفاظت شده قمصر و برزك
  • تنوع زيستي استان اصفهان - پناهگاه حيات وحش موتهتنوع زيستي استان اصفهان - پناهگاه حيات وحش موته
   تنوع زيستي استان اصفهان - پناهگاه حيات وحش موته
  • تنوع زيستي استان اصفهان - پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو تنوع زيستي استان اصفهان - پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   تنوع زيستي استان اصفهان - پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • تشي- منطقه شكار ممنوع ونكتشي- منطقه شكار ممنوع ونك
   تشي- منطقه شكار ممنوع ونك
  • فلامينگو- تالاب بين المللي گاوخونيفلامينگو- تالاب بين المللي گاوخوني
   فلامينگو- تالاب بين المللي گاوخوني
  • كبوتر چاهي- منطقه شكار ممنوع پلنگ گالونكبوتر چاهي- منطقه شكار ممنوع پلنگ گالون
   كبوتر چاهي- منطقه شكار ممنوع پلنگ گالون
  • گربه پالاس- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانگربه پالاس- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   گربه پالاس- زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • بز و بزغاله وحشي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه‌قاضيبز و بزغاله وحشي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه‌قاضي
   بز و بزغاله وحشي- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه‌قاضي
  • بالابان - زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهانبالابان - زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
   بالابان - زيستگاه هاي طبيعي استان اصفهان
  • آهو- پناهگاه حيات وحش موتهآهو- پناهگاه حيات وحش موته
   آهو- پناهگاه حيات وحش موته
  • آهو- پناهگاه حيات وحش موتهآهو- پناهگاه حيات وحش موته
   آهو- پناهگاه حيات وحش موته
  • آهو- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه‌قاضيآهو- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه‌قاضي
   آهو- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه‌قاضي
  • آهو- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلوآهو- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
   آهو- پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو
  • اگرت- زاينده روداگرت- زاينده رود
   اگرت- زاينده رود
  • زاد آوري پلنگ ايراني- پناهگاه حيات وحش عباس آبادزاد آوري پلنگ ايراني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
   زاد آوري پلنگ ايراني- پناهگاه حيات وحش عباس آباد
  • پلنگ- پناهگاه حيات وحش عباس آباد - دوربين تله اي- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايينپلنگ- پناهگاه حيات وحش عباس آباد - دوربين تله اي- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايين
   پلنگ- پناهگاه حيات وحش عباس آباد - دوربين تله اي- آرشيو اداره حفاظت محيط زيست نايين

  به نام خداي جهان آفرين ‌

  نام اصفهان در همه جاي ايران و در بسياري از نقاط جهان با گنجينه ارزشمند آثار تاريخي و ميراث‌فرهنگي باشكوه آن عجين شده است .اما در مورد ميراث طبيعي متنوع و باشكوه آن، كمتر سخن گفته مي شود درحالي كه در اين بخش نيز اصفهان جايگاه بسيار ويژه‌اي در كشور دارد. عرصه هاي طبيعي استان اصفهان ذخيره گاه بسياري از گونه هاي نادر ؛ شاخص و در خطر انقراض گياهي و جانوري است، براي نمونه از هشت گونه گربه سان فعلي ايران هفت گونه در استان اصفهان زندگي و زادآوري دارند. مناطق حفاظت شده استان اصفهان به تنهايي بيش از بيست و پنج درصد از حيات‌وحش قابل سرشماري كشور را در خود جاي داده است. نماد حيات وحش استان اصفهان گونه منحصر به‌فردي از قوچ و ميش است كه تنها در اين بخش از فلات مركزي ايران زيست مي كند و به نام قوچ اصفهان نامگذاري شده است .بزرگترين زيستگاه آهوي ايراني در سراسر كشور ، پارك ملي و پناهگاه حيات‌وحش موته از مناطق تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست استان است. اين موارد اما تنها بخشي از ظرفيت هاي استان اصفهان در حوزه ميراث طبيعي و تنوع زيستي است كه جلوه هايي از آن همزمان با سومين روز از. هفته محيط زيست در بيستم خرداد ماه 1399 از طريق اين نمايشگاه مجازي تا پايان خرداد ماه جاري در معرض ديد علاقه مندان قرار مي گيرد. تصاوير فاخر تهيه شده بجز عكس هاي سه گربه سان و يك روباه شني كه توسط همكاران و دوربين تله اي برداشته شده، حاصل تلاش هنري پژوهشگر و مستند ساز طبيعت، استاد حسن مقيمي است كه بالغ بر سه دهه همكاري گسترده در اين زمينه با محيط زيست كشور و استان داشته اند .اميد است مراجعين محترم به اين نمايشگاه از تصاوير بارگذاري شده كه معرف غناي تنوع زيستي استان اصفهان است؛ بهره كافي ببرند.

  كارگروه گرامي داشت هفته محيط زيست/ خرداد 1399

   
  کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
  Powered by DorsaPortal