اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
انتصابات

 

انتصاب رئیس اداره فنی، مهندسی و پشتیبانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد سلطانی به عنوان رئیس اداره فنی، مهندسی و پشتیبانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به محمد سلطانی آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم  از تاریخ 99/9/25 به عنوان رئیس اداره فنی، مهندسی و پشتیبانی اداره کل تعیین می گردید. انجام امور مهندسی و پشتیبانی اداره کل در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی سازمان و شرح وظایف محوله از اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و به کارگیری توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید. امید است با اتکال به خدای منان و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف سازمانی و رضایت مراجعین محترم موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس اداره امور مالی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میثم سحرخیز به عنوان رئیس اداره امور مالی حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به میثم سحرخیز آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم، از تاریخ 99/9/25 به عنوان رئیس اداره امور مالی اداره کل تعیین می گردید. مدیریت بهینه امور مالی بر اساس شرح وظایف محوله از اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و به کارگیری توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید. امید است با اتکال به خدای منان و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف سازمانی و رضایت مراجعین محترم موفق و موید باشید.


 
انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد ولید مغربی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به محمد ولید مغربی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، باقر یعقوبی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا تعیین گردید.

 

در متن این حکم خطاب به باقر یعقوبی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، قاسم حسومی به عنوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به قاسم حسومی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن نمایندگی نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شهاب برهانی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به شهاب برهانی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین اکبری به عنوان معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به حسین اکبری آمده است:

 با عنایت به سوابق علمی و تجربی جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین می گردید.

     برنامه ریزی، راهبری و اجرای برنامه های کنترل و پایش حوزه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان، نظارت برنحوه بهره برداری از منابع طبیعی در مناطق تحت مدیریت، همکاری با نهادهای مدنی و سایر دستگاههای مرتبط و  هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرح های مدیریت مناطق تحت پوشش، از اموری است که انتظار می رود با رویکرد اصولی و بهره گیری از توان کارشناسان آن معاونت، نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری مناسب از امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام امور محوله مبتنی بر شرح وظایف سازمانی  و جلب رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


 
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اکبر عسکریان زاده به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به اکبر عسکریان زاده آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20/ 5/ 99 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، قاسم حسومی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به قاسم حسومی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20/ 5/ 99 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شهاب برهانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به شهاب برهانی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20/ 5/ 99 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، الهیار دولتخواه به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به الهیار دولتخواه آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/5/6 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، سید عباس نگهبان به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به سید عباس نگهبان آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/5/6 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


انتصاب رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی داود چراغی مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست، محمدحسن رنجبر به عنوان رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمدحسن رنجبر آمده است:

به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب می شوید.

امید است با توکل به ایزد سبحان و حسب قوانین و مقررات ضمن صیانت از کارکنان، شناسایی گلوگاه ها و عوامل فساد اداری و مالی، نظارت و اجرای دقیق طرح های حفاظت فیزیکی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (IT) و پیگیری مستمر امور، در اجرای وظایف، مأموریت های محوله و پیشبرد اهداف سازمانی موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد ولید مغربی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمد ولید مغربی آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ 99/4/21 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد سلطانی به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی این اداره کل تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمد سلطانی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/2/21 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی اداره کل تعیین می گردید.

اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها و کلیه ضوابط مربوط به امور ساختمانی ، پیمانکاران و مهندسین مشاور ،پیش بینی و حصول اطمینان از منابع مالی - تهیه اسناد – ارزیابی کیفی ، اولویت بندی و مطالعات توجیهی در خصوص طرح های فنی و مهندسی استان و اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی اداره کل در راستای تحقق اهداف سازمانی اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم ، موفق و موید باشید.انتصاب معاون فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حمیرا صفی قلی به عنوان معاون فنی این اداره کل منصوب گردید.

در متن این حکم خطاب به حمیرا صفی قلی آمده است:

نظر به تعهد و تجربیات ارزنده ی سرکار عالی، به موجب این حکم از تاریخ 99/2/1 به عنوان معاون فنی اداره کل منصوب می گردید.

تهیه و تدوین برنامه های پیش گیرانه و مقابله ای در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست در حوزه آب، خاک و هوا و ارائه راهکارهای مدیریتی و کنترلی ، پیگیری اجرای برنامه های مرتبط با کارگروه های استانی، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه و بررسی ، اعلام نظر و پاسخگویی به استعلامات واصله از جمله انتظارات از سرکار عالی می باشد.

موفقیت سرکار عالی را در انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف سازمانی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.انتصاب رئیس شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان استان اصفهان 

اسکندر امیدی نیا سرپرست معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغی ایرج حشمتی را  به سمت رئیس شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

در متن ابلاغ اسکندر امیدی نیا آمده است: با عنایت به آیین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان به موجب این حکم از تاریخ 98/9/25 به مدت دو سال به سمت رئیس شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان منصوب می شوید. از فراز این مسؤولیت، مدیریت جریان پژوهشی منطقه (نه صرفاً تصویب طرح پژوهشی در سازمان) در راستای بکارگیری همه فرصت های پژوهشی استان به منظور حل خردمندانه چالشهای محیط زیستی استان در قالب ظرفیت های همه ذی نفعان پژوهشی می باشد. بنابراین ارتباط منسجم با بخشهای مختلف پژوهشی در استان مانند دانشگاه ها، وزارتخانه ها، بخش های تحقیق و توسعه شرکتها، سازمانها، انجمن های علمی و سایر نهادهای استانی بسیار مهم خواهد بود. امید است خدمات صادقانه جنابعالی مورد رضایت پروردگار یکتا قرار گیرد.  

 

 

انتصاب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به عنوان عضو کمیته آمارِبخشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغی ایرج حشمتی را به عنوان عضو کمیته آمارِبخشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور منصوب کرد.

در متن ابلاغ عیسی کلانتری آمده است: جناب آقای ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛ به منظور برخورداری از تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته آمارِبخشی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می شوید.

امید است، با استعانت از خداوند متعال، در حوزه آمار و اطلاعات محیط زیست و پیشبرد اهداف نظام جامع آمار محیط زیست کشور، موفق و موید باشید.


انتصاب سرپرست معاونت فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حمیرا صفی قلی به عنوان سرپرست معاونت فنی این اداره کل تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به حمیرا صفی قلی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص سرکار عالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 98/8/26 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت فنی اداره کل تعیین می گردید.

بومی سازی سیاست ها ، تلاش ها و برنامه های حوزه تخصصی سازمان بر اساس اسناد بالا دستی، راهبری دبیرخانه ها و کارگروه های استانی محیط زیست نظیر کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوا ، مدیریت پسماند، آمایش سرزمین، گردوغبار و سایر کارگروه ها، برنامه ریزی در راستای پایش مستمر صنایع استان، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن معاونت نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم ، موفق و موید باشید.


انتصاب رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین شد.

اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست دکتر "ایرج حشمتی" را به عنوان رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین کرد.

اصغر دانشیان در ابلاغ خود آورده است: در اجرای بند ب ماده 1 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 192087/ت 50328 هـ مورخ 28/12/92 هیئت محترم وزیران بدینوسیله جنابعالی به عنوان "رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان" تعیین می شوید.

انتظار دارد در همکاری با سایر اعضای کمیته ضمن حضور در جلسات کمیته مذکور نسبت به ارائه طرح های جامع، بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد، شناسایی و کنترل گلوگاههای فساد، اطلاع رسانی مناسب به مردم، شفاف سازی، مستند سازی مراحل انجام کار و رفع موانع و مشکلات اجرایی اهتمام ورزید.

امید است با استعانت از خداوند باریتعالی در تحقق اهداف مندرج در آیین نامه مربوطه موفق و موید باشید.   

 

انتصاب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد.

دکتر عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر "ایرج حشمتی" را به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

در حکم دکتر عیسی کلانتری خطاب به دکتر ایرج حشمتی آمده است؛ به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد.

دکتر عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر "ایرج حشمتی" را به عنوان  سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

دکتر عیسی کلانتری در ابلاغ خود آورده است: جناب آقای ایرج حشمتی به موجب این ابلاغ سرپرستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به جنابعالی محول می شود، امیدوارم موفق و موید باشید.

دکتر ایرج حشمتی دارای مدرک دکترای تخصصی محیط زیست است. وی با سابقه 27 سال خدمت درسازمان حفاظت محیط زیست کشور در پست های همچون مشاور معاونت آموزش و پژوهش، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، معاون مدیرکل دفتر ریاست و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست، معاون مدیرکل دفتر امور کارکنان، رفاه و پشتیبانی، مدیرکل دفتر مشارکت و آموزش همگانی محیط زیست، سرپرست اداره کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی، معاون دفتر مشارکت و آموزش همگانی محیط زیست، معاون آموزشکده محیط زیست و مدیر موزه تنوع زیستی را در کارنامه خود دارد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین شواخی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان تعیین گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین شواخی آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/11/3 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد عباسی دشتکی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد عباسی دشتکی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/11/3  ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، بر