اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
                                                                       تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
انتصابات

 

 

انتصاب سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، پژمان خاکسار به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به پژمان خاکسار آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/11/25 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان تعیین می گردید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، رضا محمدی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به رضا محمدی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/11/12 ضمن حفظ پست سازمانی و تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تعیین می گردید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی انصاری به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به مهدی انصاری آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/11/5 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب رئیس اداره فنی، مهندسی و پشتیبانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد سلطانی به عنوان رئیس اداره فنی، مهندسی و پشتیبانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به محمد سلطانی آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم  از تاریخ 99/9/25 به عنوان رئیس اداره فنی، مهندسی و پشتیبانی اداره کل تعیین می گردید. انجام امور مهندسی و پشتیبانی اداره کل در راستای اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی سازمان و شرح وظایف محوله از اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و به کارگیری توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید. امید است با اتکال به خدای منان و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف سازمانی و رضایت مراجعین محترم موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس اداره امور مالی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میثم سحرخیز به عنوان رئیس اداره امور مالی حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به میثم سحرخیز آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم، از تاریخ 99/9/25 به عنوان رئیس اداره امور مالی اداره کل تعیین می گردید. مدیریت بهینه امور مالی بر اساس شرح وظایف محوله از اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و به کارگیری توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید. امید است با اتکال به خدای منان و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف سازمانی و رضایت مراجعین محترم موفق و موید باشید.


 
انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد ولید مغربی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به محمد ولید مغربی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، باقر یعقوبی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا تعیین گردید.

 

در متن این حکم خطاب به باقر یعقوبی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، قاسم حسومی به عنوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به قاسم حسومی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن نمایندگی نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شهاب برهانی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به شهاب برهانی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان

 

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین اکبری به عنوان معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به حسین اکبری آمده است:

 با عنایت به سوابق علمی و تجربی جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ 99/9/15 به عنوان معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین می گردید.

     برنامه ریزی، راهبری و اجرای برنامه های کنترل و پایش حوزه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان، نظارت برنحوه بهره برداری از منابع طبیعی در مناطق تحت مدیریت، همکاری با نهادهای مدنی و سایر دستگاههای مرتبط و  هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرح های مدیریت مناطق تحت پوشش، از اموری است که انتظار می رود با رویکرد اصولی و بهره گیری از توان کارشناسان آن معاونت، نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری مناسب از امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام امور محوله مبتنی بر شرح وظایف سازمانی  و جلب رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


 
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اکبر عسکریان زاده به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به اکبر عسکریان زاده آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20/ 5/ 99 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، قاسم حسومی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به قاسم حسومی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20/ 5/ 99 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شهاب برهانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به شهاب برهانی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 20/ 5/ 99 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، الهیار دولتخواه به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به الهیار دولتخواه آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/5/6 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، سید عباس نگهبان به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به سید عباس نگهبان آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/5/6 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل تعیین می گردید.

اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله ایی در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان ، بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارائه راهکار جهت استفاده بهینه از آن ، همکاری با استان در زمینه تعیین سیاست های مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


انتصاب رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی داود چراغی مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست، محمدحسن رنجبر به عنوان رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمدحسن رنجبر آمده است:

به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان رئیس اداره حراست حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب می شوید.

امید است با توکل به ایزد سبحان و حسب قوانین و مقررات ضمن صیانت از کارکنان، شناسایی گلوگاه ها و عوامل فساد اداری و مالی، نظارت و اجرای دقیق طرح های حفاظت فیزیکی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (IT) و پیگیری مستمر امور، در اجرای وظایف، مأموریت های محوله و پیشبرد اهداف سازمانی موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد ولید مغربی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمد ولید مغربی آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ 99/4/21 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد سلطانی به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی این اداره کل تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمد سلطانی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/2/21 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی فنی و مهندسی اداره کل تعیین می گردید.

اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و آیین نامه ها و کلیه ضوابط مربوط به امور ساختمانی ، پیمانکاران و مهندسین مشاور ،پیش بینی و حصول اطمینان از منابع مالی - تهیه اسناد – ارزیابی کیفی ، اولویت بندی و مطالعات توجیهی در خصوص طرح های فنی و مهندسی استان و اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی اداره کل در راستای تحقق اهداف سازمانی اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم ، موفق و موید باشید.