اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
                                                                       تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
انتصابات

 

انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی انصاری به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به مهدی انصاری آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/3/22  به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


 

انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، علیرضا رضائی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به علیرضا رضائی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/3/20 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 
 
انتصاب رئیس اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مسعود بهشتی نیا به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به مسعود بهشتی نیا آمده است:

نظر به تعهد و تجربه  جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/2/1 به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و منابع اداره کل تعیین می گردید.

ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه با توجه به اهداف تعیین شده ، اجرای برنامه های تحول اداری ، نظارت بر فعالیت های هزینه ای و عملکرد طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تهیه و تدوین تفاهم نامه اجرایی عملیات سالیانه اداره کل و اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای تابعه  اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد عباسی دشتکی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمد عباسی دشتکی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/2/13 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، پژمان خاکسار به عنوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به پژمان خاکسار آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/2/13 به عنوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن نمایندگی نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، پژمان خاکسار به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به پژمان خاکسار آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/11/25 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان تعیین می گردید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، رضا محمدی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به رضا محمدی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/11/12 ضمن حفظ پست سازمانی و تا اطلاع ثانوی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تعیین می گردید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی انصاری به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به مهدی انصاری آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 99/11/5 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.