اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 

ایام هفته

 

تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

خیابان
 دانشگاه
 
خیابان
پروین

 خیابان
رودکی
 
خیابان
استانداری
 
بزرگراه
خرازی

 میانگین

سه شنبه
 1399/05/21
   24 ساعته منتهی به ساعت7   
117
---
84
70
88
110
94
دوشنبه
1399/05/20
107
 ---82
74
82
110
91
یکشنبه
1399/05/19
98
---
 80 7482
93
85
 شنبه
1399/05/18
84
 ---74
68
72
84
76
جمعه
 1399/05/1784
---
78
74
74
91
80
پنجشنبه
  1399/05/16
107
 ---97
95
88
114
100
چهارشنبه
1399/05/15
154
---
144
134
 114152
140
سه شنبه
 1399/05/14
132
---
97
91
91
102
103
دوشنبه
1399/05/13 
 132 --- 9793
93
105
104
یکشنبه
1399/05/12
119
---
88
80
82
93
92
 شنبه
1399/05/11
114
 ---84
82
78
93
90
جمعه
 1399/05/1097
---
93
90
82
99
92
پنجشنبه
1399/05/09
84
---
91
70
76
102
85
چهارشنبه
1399/05/08
119
---
105
72
93
93
96
 سه شنبه
1399/05/07
97
---
88
68
57
82
78
 دوشنبه
1399/05/06
107
 ---86
78
97
91
92
یکشنبه
1399/05/05
110
---
107
91
93
127
106
شنبه
1399/05/04
88
---
84
68
78
88
81
جمعه
 1399/05/0384
---
76
76
70
93
80
پنجشنبه
1399/05/02
95
---
78
63
72
91
80
چهارشنبه
1399/05/01
95
---
95
61
72
72
79
 سه شنبه
1399/04/31
102
 ---86
65
82
82
83
دوشنبه
1399/04/30
78
--
70
59
61
82
70
یکشنبه
1399/04/29
80
---
74
53
74
74
71
 شنبه
1399/04/28
72
 ---78
59
63
70
68
جمعه
1399/04/27
74
---
78
68
70
82
74
پنجشنبه
1399/04/26
132
---
 132105
107
134
122
 چهارشنبه
1399/04/25
121
---
134
102
107
112
115
سه شنبه
1399/04/24
88
---
78
96
68
78
82
دوشنبه
1399/04/23
129
---
129
107
93
97
111
یکشنبه
1399/04/22
95
---
88
80
---
99
72
شنبه
1399/04/21
95
 ---72
72
 ---72
78
جمعه
 1399/04/20
70
---
70
68
---
82
73
پنجشنبه
 1399/04/19
82
---
82
68
80
88
80
 چهارشنبه
1399/04/18
124
 ---110
86
86
82
98
سه شنبه
 1399/04/17
105
 ---91
97
84
 ---94
دوشنبه
1399/04/16
95
 --95
80
82
---
88
یکشنبه
1399/04/15
112
---
114
91
91
117
105
 شنبه
1399/04/14
152
 ---129
119
112
151
133
جمعه
1399/04/13
158
---
154
138
127
168
149
پنجشنبه
1399/04/12
201
---
199
179
175
233
197
چهارشنبه
1399/04/11
117
---
95
91
95
117
103
 سه شنبه
1399/04/10
127
---
112
95
93
137
113
دوشنبه
 1399/04/09
114
---
93
82
78
124
98
یکشنبه
1399/04/08
144
 ---129
112
122
95
120
شنبه
1399/04/07
158
 --- 155 146146
 95140
 جمعه
1399/04/06 
91
 --- 76 6867
 78 76
پنجشنبه
 1399/04/05
112
---
97
70
80
86
89
چهارشنبه
 1399/04/04
 105 ---82
70
82
 70 82
 سه شنبه
1399/04/03
 99 --- 8272 7874
81
 دوشنبه
1399/04/02
93
---
 72 6370
61
72
 یکشنبه
 1399/04/01
 68---
59
 55 59 61 60


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

  تاریخ

شاهین شهر

   مبارکه

کاشان 

خمینی شهر

نجف آباد

 سه شنبه
 1399/05/21
   24 ساعته منتهی به ساعت7    
80
97
91
 82
 دوشنبه
1399/05/20
76
86
88
82
82
یکشنبه
1399/05/19
76
70
82
78
78
 شنبه
1399/05/18 
68
65
84
70
76
جمعه
1399/05/17
65
61
86
68
105
 پنجشنبه
1399/05/16 
65
93
74
74
93
چهارشنبه
 1399/05/15134
91
154
132
152
سه شنبه
1399/05/14
82
91
91
88
119
 دوشنبه
1399/05/13
82
93
93
97
119
یکشنبه
 1399/05/12
80
80
105
 ---76
 شنبه
1399/05/11 
70
110
127
93
82
جمعه
1399/05/10
86
112
122
80
78
پنجشنبه
1399/05/09
84
70
84
72
93
چهارشنبه
1399/05/08
76
65
74
 88
سه شنبه
1399/05/07
65
70
82
 78
 دوشنبه
1399/05/06 
70
70
95
 88
یکشنبه
 1399/05/0576
74
99
 112
 شنبه
1399/05/04
78
74
93
  
 جمعه1399/05/03
68
68
97
  
پنجشنبه
 1399/05/02
65
72
78
  
چهارشنبه
1399/05/01
65
72
57
 61
سه شنبه
1399/04/31
72
53
63
 63
دوشنبه
1399/04/30
68
61
61
68
63
 یکشنبه
1399/04/29
72
61
61
72
55
 شنبه
139/04/28
70
63
63
61
59
جمعه
1399/04/27
63
61
65
68
63
پنجشنبه
1399/04/26
88
84
91
99
110
چهارشنبه
1399/04/25
117
55
86
93
78
سه شنبه
 1399/04/24
68
59
146
65
88
دوشنبه
 1399/04/23
97
59
155
97
68
یکشنبه
 1399/04/22
 8663
144
65
---
 شنبه
1399/04/21
84
53
82
5359
جمعه
1399/04/20
72
55
72
---
63
پنجشنبه
1399/04/19
80
55
80
---
68
چهارشنبه
 1399/04/18
76
57
76
 ---82
سه شنبه
1399/04/17
72
57
68
---
78
دوشنبه
1399/04/16
70
57
76
72
76
یکشنبه
1399/04/15
95
74
110
91
---
 شنبه
1399/04/14
 8870
107
105
 ---
جمعه
1399/04/13
 ---68
119
127
 --
پنجشنبه
1399/04/12 
---
61
156
174
--
چهارشنبه
 1399/04/11

82
117
88
82
سه شنبه
1399/04/10
72
57
84
88
86
 دوشنبه
1399/04/09
82
55
127
82
93
یکشنبه
1399/04/08
112
61
146
93
122
 شنبه
1399/04/07
 124 63 114110
 117
 جمعه1399/04/06
63
50
105
 ---70
پنجشنبه
 1399/04/05
63
59
78
---
74
چهارشنبه
1399/04/04
 7270
80
 ---70
 سه شنبه
1399/04/03 
 72 6574
74
74
دوشنبه
1399/04/02
61
55
70
82
--
یکشنبه
1399/04/01
 ---41
80
 78--

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1399/05/21
number of visits: 1517170
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal