اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 

ایام هفته 

 

 تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

خیابان
 دانشگاه
 
خیابان
پروین

 خیابان
رودکی
 
خیابان
استانداری
 
بزرگراه
خرازی

 میانگین

سه شنبه
1399/09/04
24ساعته منتهی به ساعت7  
161
164
144
119
 ---129
143
دوشنبه
1399/09/03
 155 158114
 97 --- 112127
یکشنبه
 1399/09/02 61 7850
45
 59 53 58
 شنبه
1399/09/01
158
161
139
146
160
155
152
جمعه
 1399/08/3093
91
86
74
95
88
88
پنجشنبه
1399/08/29
68
68
68
61
70
72
68
چهارشنبه
 1399/08/28
102
97
86
70
97
86
90
سه شنبه
1399/08/27
139
134
99
82
124
86
111
دوشنبه
 1399/08/26
114
105
99
68
107
78
95
یکشنبه
1399/08/25
86
76
63
68
95
78
78
شنبه
1399/08/24
 74 7863
 5580
 5768
 جمعه1399/08/23
72
88
55
57
72
 6368
پنجشنبه
 1399/08/22
119
112
117
72
117
86
104
چهارشنبه
1399/08/21
153
91
110
74
91
88
101
سه شنبه
 1399/08/20
160
153
134
97
156
112
135
دوشنبه
 1399/08/19
 152105
132
 93105
112
117
یکشنبه
 1399/08/18
168
134
157
102
152
122
139
 شنبه
1399/08/17
163
124
 129---
 141124
136
جمعه
1399/08/16
176
162
 166
---
163
167
پنجشنبه
1399/08/15
162
157
149
153
---
156
155
چهارشنبه
1399/0814
171
158
153
 --- ---160
 161
سه شنبه 1399/08/13169
154
154
---
---
161
 160
دوشنبه
1399/08/12
 165 153134
---
---
155
151
یکشنبه
 1399/08/11
188
156
134
169
161
162
162
شنبه
 1399/08/10
157
134
117
134
117
152
135
 جمعه 1399/08/09156
141
122
152
132
153
142
پنجشنبه
1399/08/08
141
86
88
88
88
110
100
 چهارشنبه
1399/08/07
132
84
82
 8874
112
 95
سه شنبه
  1399/08/06
155
102
107
102
---
122
117
دوشنبه
1399/0805
156
144
---
122
122
---
136
یکشنبه
1399/08/04
146
97
91
122
119
127
117
 شنبه
1399/08/03
112
 ---86
88
 7299
91
جمعه
 1399/08/02151
---
119
124
---
134
132
پنجشنبه
 1399/08/01
154
---
151
114
---
134
138


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

  تاریخ

شاهین شهر

   مبارکه

کاشان 

خمینی شهر

 سگزی

نجف آباد

سه شنبه
1399/09/04
24ساعته منتهی به ساعت7   
68
117
---
91
97
97
 دوشنبه
1399/09/03
68
 97---
 8074
91
 یکشنبه1399/09/02
 2572
---
61
78
55
 شنبه
1399/09/01
105
117
 ---154
 84154
جمعه
 1399/08/3072
74
---
76
---
82
پنجشنبه
  1399/08/29
70
65
 ---63
84
61
چهارشنبه
1399/08/28
---
91
---
68
114
95
سه شنبه
 1399/08/27
---
95
---
74
99
105
دوشنبه
 1399/08/26
---
84
---
82
80
117
یکشنبه
1399/08/25
---
70
---
55
59
65
شنبه
1399/08/24
 --- 57---
 4161
57
 جمعه1399/08/23
51
78
---
65
50
59
پنجشنبه
 1399/08/22
68
55
---
68
95
63
چهارشنبه
1399/08/21
59
65
---
78
95
78
سه شنبه
1399/08/20
82
70
---
91
86
70
 دوشنبه
1399/08/19
80
 82---
 99 141 80
یکشنبه
 1399/08/18
99
82
---
95
95
78
 شنبه
1399/08/17
112
88
 ---122
99
84
جمعه
1399/08/16
117
117
---
163
93
 
پنجشنبه
 1399/08/15
105
122
---
154
117
144
 چهارشنبه
1399/08/14
102
129
 ---149
88
122
 سه شنبه
 1399/08/1399
124
---
154
102
146
دوشنبه
1399/08/12
112
119
 --- 156 110110
 یکشنبه
 1399/08/11
110
114
---
164
95
154
شنبه
1399/08/10
70
82
 --- 12497
82
جمعه
1399/08/09
72
78
---
93
82
76
پنجشنبه
 1399/08/08
93
102
---
151
99
99
 چهارشنبه
 1399/08/07
68
 84 ---82
105
80
سه شنبه
 1399/08/06
70
86
---
110
91
82
دو شنبه
1399/08/05
88
88
 --134
88
95
یکشنبه
 1399/08/04122
86
---
102
78
91
 شنبه
1399/08/03
82
95
 ---97
117
86
جمعه
1399/08/02
76
105
---
132
112
97
پنجشنبه
 1399/08/01
84
99
---
144
134
107

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1399/09/04
number of visits: 1552450
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal