اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
مهار تورم، رشد تولید
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
کیفیت هوای اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 

ایام هفته 

 

 تاریخ                      احمدآباد

 
پروین


رودکی
 
استانداری
 
خرازی
 رهنان  کاوه  فیض  میرزاطاهر جی
ولدان
 فرشادی  باهنر انقلاب

 میانگین

 
1402/03/09
24 ساعته منتهی به ساعت 8
 125119
79
---
 116         110
 
 1402/03/08
118
130
84
 ---137
         117
 
 1402/03/07
97
128
105
---
143
         118
 
1402/03/06
 98 112 67 --- 105          95
  1402/03/05119
129
83
---
113
         111
 
 1402/03/04
 116 102 65 --- 96          95
 1402/03/03
115
109
76
---
113
         103
 
1402/03/02
 111 144 80 --- 122          114
  1402/03/01106
114
72
---
98
         98
 
1402/02/31
102
105
69
---
102
         85
 
1402/02/30
 9685
 59 --- 93         83
  1402/02/2995
 11566
 ---92
          92
 1402/02/28
 8888
 57 --- 96         82
  1402/02/2798
 10863
---
89
         90
  1402/02/2692
119
59
---
89
         90
 
1402/02/25
 92 105 64 --- 87          87
  1402/02/2489
92
75
---
86
         86
  1402/02/2391
118
71
 --- 89         92
 1402/02/22
 70 92 60 --- ---          74
  1402/02/2191
125
75
---
---
         97
 
1402/02/20
73
117
60
---
102
         87
 1402/02/19
101
 9478
---
122
         99
 
 1402/02/18
79
87
76
---
113
         89
 
 1402/02/17
80
94
87
 ---86
         87
 1402/02/16
 73 88 62 --- 107          83
  1402/02/1555
79
44
---
78
         64
 
 1402/02/14
58
72
57
 ---81
          67
 1402/02/13
 57 59 53 --- 71         60
  1402/02/1277
80
77
---
89
          81
 
1402/02/11
70
 8757
---
105

80
 
 1402/02/10
66
102
73
---
97
114
54
53
62
74
55
61
55
121
80
 
1402/02/09
 85 107 69 --- 108 116 89 57 121 64 84 79 78 114 90
  1402/02/0879
64
48
---
79
100
57
45
109
54
55
72
52
91
70
 
 1402/02/07
104
 7453
---
103
119
67
48
58
51
75
62
70
99
76
 
 1402/02/06
103
84
74
 ---92
81
66
53
97
65
65
75
61
140
81
 
 1402/02/05
99
84
96
---
111
108
70
57
114
57
61
86
62
151
89
 
1402/02/04
 105 --- 76 --- 109 92 67 55 58 62 62 81 629377
  1402/02/0390
 ---97
 ---93
70
60
54
63
65
57
77
57
105
 74
 1402/02/02
 82 --- 59 --- 93 69 51 44 38 53 52 55 58 7761
  1402/02/0177
 ---46
---
77
65
56
53
48
62
55
60
63
65
61
 
 1402/01/31
100
88
60
---
92
105
78
36
51
82
62
57
58
97
74
 
1402/01/30
105
103
77
---
102
93
87
61
49
101
71
89
71
111
86
 
 1402/01/29
101
113
58
---
108
74
81
55
38
67
42
62
65
105
75
 
1402/01/28
84
83
63
 ---82
 6263
41
 2846
41
52
46
 7359
 
1402/01/27
95
91
58
---
89
---
 ---55
---
49
54
53
56
---
67
 
1402/01/26
81
 9649
 ---84
64
 ---55
37
54
57
52
54 6262
 1402/01/25
74
---
44
---
82
43
---
26
87
34
33
47
33
 ---50
 
1402/01/24
102
89
51
 ---81
54
 ---29
30
29
30
39
28
---
51
 1402/01/23
96
105
65
---
91
75
---
58
41
59
57
57
59
71
70
 
 1402/01/22
149
138
72
---
116
90
 ---94
61
113
73
96
91
103
100
 
1402/01/21
141
149
88
---
134
95
---
101
73
132
92
95
105
105
109
 
 1402/01/20
116
129
73
---
118
75
---
74
55
104
86
77
79
86
89
 
1402/01/19
85
 8656
 ---92
60
 ---53
45
53
53
52
58
64
63
 1402/01/18
97
---
60
---
95
62
---
48
42
54
52
47
52
70
62
 
1402/01/17
117
109
61
 ---104
75
 ---54
47
63
56
55
57
84
74
  1402/01/16118
130
61
---
96
83
---
88
55
124
86
94
103
84
 94
 
1402/01/15
75
84
54
 ---71
46
 ---34
27
46
40
32
37
49
50
 1402/01/14
68
84
 45---
 7735
---
28
19
 3830
24
31
47
44
 1402/01/13
55
 ---32
 ---70
38
 ---18
19
17
31
16
19
39
27
 1402/01/12
66
 ---38
 ---78
37
 ---24
17
21
24
22
25
37
 35
 1402/01/11
73
 ---62
 ---72
45
 ---20
24
43
30
32
29
52
 44
  1402/01/1070
---
 53---
64
39
---
19
18
24
27
30
21
58
 38
 
 1402/01/09
68
62
---
 ---76
30
---
24
17
29
28
28
31
49
38
 
1402/01/08
72
69
39
 ---78
44
 ---27
18
41
33
29
39
4344
  1402/01/0774
77
42
---
 4753
---
34
21
37
31
35
39
59
46
 
 1402/01/06
100
 102 58 ---95 70 ---62
49
65
64
75
82
67
74
 1402/01/05
82
 --- --- ---75
54
 ---41
34
41
44
42
44
 ---51
 1402/01/04
 ------
---
---
79
74
---
77
34
71
107
44
118
---
75
  1402/01/0361
---
 ------
73
 24---
 448
28
 2142
47
15
36
  1402/01/02 65---
---
---
79
41
---
18
15
18
 24 24 3434
34
  1402/01/01102
 ------
---
94
55
---
 6624
 54 3754
56
59
60


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

تاریخ

شاهین شهر

مبارکه

 سگزی
سه شنبه
1402/03/09
24 ساعته منتهی به ساعت 8
79
73
78
دوشنبه
1402/03/08
81
81
95
 یکشنبه
1402/03/07
81
81
---
 شنبه
 1402/03/06
 66 77 ---
جمعه
1402/03/05
72
80
---
پنجشنبه
 1402/03/04
 66 72 58
چهارشنبه
1402/03/03
67
74
---
 سه شنبه
1402/03/02
79
 76 70
دوشنبه
 1402/03/01 ---92
65
 یکشنبه
 1402/02/31
---
90
72
 شنبه
1402/02/30
 --- 5852
 جمعه 1402/02/29 ---64
58
 پنجشنبه1402/02/28
 --- 63 60
 چهارشنبه 1402/02/27---
61
---
سه شنبه
1402/02/26
---
64
93
 دوشنبه
  1402/02/25
 --- 69 69
یکشنبه
1402/02/24
---
76
89
 شنبه
1402/02/23
 ---73
 79
 جمعه 1402/02/22 --- 61 ---
 پنجشنبه1402/02/21
---
72
68
چهارشنبه
 1402/02/20
---
67
82
سه شنبه
 1402/02/19
---
76
80
دوشنبه
1402/02/18
---
54
56
 یکشنبه
1402/02/17
 --- 59 59
 شنبه 1402/02/16 ---60
 ---
 جمعه1402/02/15
---
51
---
 پنجشنبه
1402/02/14
 ---44
40
 چهارشنبه 1402/02/13 --- 53 63
سه شنبه
1402/02/12
---
57
60
دوشنبه
1402/02/11
---
62
---
یکشنبه
1402/02/10
---
65
51
 شنبه
 1402/02/09
 ---59
46
 جمعه1402/02/08
 --- 60 69
 پنجشنبه 1402/02/07---
61
---
چهارشنبه
1402/02/06
---
---
 ---
سه شنبه
1402/02/05
---
---
---
 دوشنبه
  1402/02/04
 --- 74 ---
 یکشنبه1402/02/03
 ---65
68
شنبه
 1402/02/02 --- 54 68
جمعه
1402/02/01
---
54
52
پنجشنبه
1402/01/31
---
60
67
چهارشنبه
1402/01/30
 ---65
60
سه شنبه
1402/01/29
62
61
64
دوشنبه
1402/01/28
48
56
65
یکشنبه
  1402/01/27
53
59
50
 شنبه
1402/01/26
53
59
50
جمعه
1402/01/25
48
63
 56
 پنجشنبه
1401/01/24
53
55
51
چهارشنبه
1402/01/23
65
67
 57
سه شنبه
1402/01/22
74
78
70
دوشنبه
1402/01/21
81
79
76
یکشنبه
1402/01/20
74
72
77
 شنبه
1402/01/19
51
 64 ---
جمعه
1402/01/18
61
70
---
 پنجشنبه
1402/01/17
54
55
60
چهارشنبه
1402/01/16
43
57
60
سه شنبه
1402/01/15
29
59
 65
دوشنبه
1402/01/14
25
56
---
 یکشنبه1402/01/13
27
62
63
 شنبه
1402/01/12
27
49
58
 جمعه1402/01/11
25
30
 67
پنجشنبه
1402/01/10
 2330
---
 چهارشنبه
1402/01/09
29
40
53
سه شنبه
1402/01/08
41
5951
 دوشنبه
1402/01/07
 4846
 48
 یکشنبه1402/01/06
 ---53
 ---
شنبه
1402/01/05
 ---65
 ---
 جمعه1402/01/04
 ---60
 ---
 پنجشنبه1402/01/03
 ---39
 ---
 چهارشنبه1402/01/02
---
38
 ---
 سه شنبه
1402/01/01
48
54
---

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1402/03/09
number of visits: 2719379
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal