اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 

ایام هفته

 

تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

خیابان
 دانشگاه
 
خیابان
پروین

 خیابان
روددکی
 
خیابان
استانداری
 
بزرگراه
خرازی

 میانگین

پنجشنبه
 1399/08/01
24ساعته منتهی به ساعت7  
161
---
139
137
---
151
147
چهارشنبه
1399/07/30 
163
 151 151132
 114 151 144
سه شنبه
 1399/07/29
160
137127
134
 129146
139
دوشنبه
 1399/07/28
155
105
110
102
---
124
119
 یکشنبه
1399/07/27
 11784
 82 8282
88
89
 شنبه1399/07/26
 117 8097
 8678
99
 93
 جمعه1399/07/25
110
84
97
 10286
105
97
پنجشنبه
1399/07/24
152
117
88
 122 114152
 124
 چهارشنبه
 1399/07/23
 132 117 98 117112
141
119
سه شنبه
 1399/07/22
117
84
 74 7882
88
87
 دوشنبه
1399/07/21
 8676
63
 7665
91
 76
یکشنبه
 1399/07/20
99
 8672
70
74
84
80
شنبه
1399/07/19
63
 72 5968
 5359
 62
جمعه
1399/07/18
 9184
 87---
 7897
87
 پنجشنبه
1399/07/17 
127
114
88
---
95
 112107
 چهارشنبه
1399/07/16
134
105
99
82
88
97
100
سه شنبه
 1399/07/15
 129114
88
 8899
 98102
 دوشنبه
 1399/07/14
 139 122105
114
 97149
121
 یکشنبه
 1399/07/13
 137 9578
97
 86107
100
شنبه
1399/07/12
112
105
 78 9184
 97 94
جمعه
1399/07/11
 112 86 88 82 ---88
 91
 پنجشنبه
 1399/07/10
105
 93 76 80 7688
 88
چهارشنبه
1399/07/09
 8668
 6170
68
78
 72
 سه شنبه
 1399/07/08
127
110
88
102
107
127
110
 دوشنبه
1399/07/07
119
97
82
84
88
 ---94
 یکشنبه
 1399/07/06
112
 9374
86
82
 --- 89
شنبه
1399/07/05
158
105
 11499
110
 112 116
جمعه
1399/07/04
117
105
82
88
93
 10598
پنجشنبه
 1399/07/03
 105112
 768486
91
92
 چهارشنبه
1399/07/02
134
86
95
82
 97 9798
 سه شنبه
1399/07/01
122
84
 10284
 8288
94


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

  تاریخ

شاهین شهر

   مبارکه

کاشان 

خمینی شهر

 سگزی

نجف آباد

پنجشنبه
 1399/08/01
 24ساعته منتهی به ساعت7  
97
107
---
134
129
151
چهارشنبه
1399/07/30 
95
 102---
146
114
141
سه شنبه
1399/07/29
82
91
 ---152
154
---
دوشنبه
1399/07/28
80
86
---
102
80
82
یکشنبه
 1399/07/27
72
 86 ---82 8884
شنبه
1399/07/26
68
84
---
 9382
82
 جمعه1399/07/25
 6876
 ---122
82
---
 پنجشنبه
 1399/07/24
 7691
---
 119 8682
چهارشنبه
 1399/07/23
76
 80---
 129 86117
 سه شنبه
1399/07/22
68
 72---
82
78
70
دوشنبه
1399/07/21
63
61
 ---86
65
 76
 یکشنبه
1399/07/20
57
61
---
68
59
68
شنبه
1399/07/19
50
50
---
41
 5553
جمعه
1399/07/18
61
88
---
63
86
57
پنجشنبه
1399/07/17
80
82
---
82
93
82
چهارشنبه
 1399/07/16
 7282
---
80
 7676
 سه شنبه
1399/07/15
---
80
---
74
 7284
دوشنبه
1399/07/14
68
 ------
 95 12280
 یکشنبه
1399/07/13
68
 82---
97
105
---
شنبه
1399/07/12
---
93
 ---86
 127 ---
 جمعه1399/07/11
---
72
 ---72
91
72
 پنجشنبه
1399/07/10
65
80
---
76
72
86
چهارشنبه
1399/07/09
 7663
---
 ---53
---
 سه شنبه
1399/07/08
112
78
 ---114
97
 117
 دوشنبه
1399/07/07
70
76
 --- 80 ---84
 یکشنبه
1399/07/06
70
 72 --- --- 7084
شنبه
1399/07/05
86
74
---
---
127
 82
 جمعه1399/07/04
88
72
- -----
68
80
پنجشنبه
1399/07/03
 9163
---
 70 68 76
 چهارشنبه
1399/07/02
 9368
--
 --95
 93
سه شنبه
 1399/07/01
91
70
--
 80 8882
دوشنبه
1399/06/31
91
65
95
 70 7674
 یکشنبه
1399/06/30
86
 72 8884
70
80
شنبه
1399/06/29 
82
82
 8486
78
 86
 جمعه1399/06/28
74
59
  7061
 70
پنجشنبه
 1399/06/27
78
61
 7661
 80 
چهارشنبه
1399/06/26
72
59
80
 78
 
سه شنبه
1399/06/25
78
59
  68
 
دوشنبه
 1399/06/24
82
65
  57
 
یکشنبه
1399/06/23
76
80
  86
 
 شنبه
1399/06/22
 74
112
 74
 
جمعه
1399/06/21
 84
91
 105
 
 پنجشنبه
1399/06/20
 88
105
 122
 
چهارشنبه
1399/06/19
85
80
99
 82
 
 سه شنبه
1399/06/18
80
74
97
95
70
 
 دوشنبه
 1399/06/17
74
74
86
99
78
 
یکشنبه
1399/06/16
61
7676
80
93
 
 شنبه
1399/06/15
65
63
68
65
65
 
جمعه
1399/06/14
59
72
59
59
57
 
پنجشنبه
 1399/06/13
63
65
72
78
63
 
چهارشنبه
1399/06/12
57
82
68
80
68
 
سه شنبه
1399/06/11
68
63
76
78
88
 
 دوشنبه
1399/06/10
74
55
95
63
53
 
 یکشنبه1399/06/09
59
57
61
50
---
 
 شنبه1399/06/08
61
61
65
57
 --- 
جمعه
1399/06/07
57
61
65
63
 --- 
پنجشنبه
1399/06/06
61
63
61
61
 --- 
چهارشنبه
  1399/06/05
 65
 72
  
سه شنبه
  1399/06/04
 76
93
70
  
دوشنبه
1399/06/03
59
72
95
78
 72
 یکشنبه
1399/06/02
74
65
68
80
 74
 شنبه
1399/06/01
74
72
91
86
 70

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1399/08/01
number of visits: 1531200
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal